عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

همسر گزینه‌ مناسب برای اهدای کلیه

همسر گزینه‌ مناسب برای اهدای کلیه
تحقیقات اخیر نشان می‌دهد: افرادی که نیازمند پیوند کلیه هستند می‌توانند از همسران خود که منبع مناسبی برای پیوند محسوب می‌شوند، کمک بگیرند.

در این پژوهش بر روی 185 نفر که تحت عمل موفقیت آمیز پیوند کلیه قرار گرفته بودند بررسیهایی صورت گرفت كه 55 نفر آنان از همسرانشان پیوند دریافت کرده بودند.

اگر چه میزان رد کردن پیوند در همسران طی یک سال در این افراد بیشتر بود ولی میزان زنده ماندن کسانی که پیوند دریافت کرده بودند، بالا بود. این پژوهش نشان دهنده این است که همسران منبع مناسبی برای اهدا کلیه هستند.

همچنین همسران اهدا کننده تعهد و رابطه احساسی نزدیکی با دریافت کنندگان دارند. در بعضی اهدا کنندگان به لحاظ نسبت نزدیکی که از لحاظ احساسی با هم دارند انجام این كار باعث حفظ بقای پیوند و شانس حفظ آن در بدن می‌شود.