اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

ماساژ صورت و چشم

ماساژ صورت و چشم
1- بهبود حالت عضلات و پوست صورت. پوست نرمتر و با قوام تر می شود.
2- ریلكس شدن عضلات صورت وچشمها.
3- تسكین سر درد ها و دردهای ناحیه صورت.
4- كاهش چین وچروك ریز و كم عمق پوست صورت.
5- تحریك جریان خون.
6-كاهش استرس و تنش.

نكته:پیش از ماساژ صورت دستهای خود را با آب و صابون كاملا بشویید.

نكته:پیش از اقدام به ماساژ آرایش صورت خود را كاملا پاك كنید.

نكته:چنانچه پوست صورت شما دچار آكنه و یا زخم است از ماساژ دادن صورت خودداری كنید.

نكته:میتوانید در ماساژ صورت از روغنهای مخصوص نیز استفاده كنید. كف دستهای خود را به روغن آغشته كرده و به آرامی به صورت خود بمالید. (البته بغیر از ماساژ چشمها)

نكته:جهت كلی ماساژهای صورت میبایست مطابق شكل زیر باشد.

1- چـشمـان خـود را ببـنـدید و كف دستها را روی چشمها
قرار دهید. به روی چشم هـا فشـار ملایمی وارد كرده و به
آهستگی دستها را بردارید.

2- شـست خـود را در وسـط چـانه قـرار دهـیـد و با حركات چرخشی آن را ماساژ دهید.

3- با كـف دستـها، یـكی بدنبال دیگری، روی پیشانی را از راس بینی تا خط رویش موها بكشید.

4- از راس بیـنـی شـروع كرده، و از ابتدا تا انتهای ابروها را با انگشتان شست و اشاره نیشگون وار بكشید.

5- زیـر استـخوانهای گـونه را با ملایمت با سوی بالا فشار دهید و بمدت 30 ثانیه نگه دارید.

6- انگشت اشاره و انـگشت میانی را دو طرف سوراخهای بینی قرار داده و در جهت زیر استخوان هــای گونه، سپس بالاتر تا گوشها بكشید و در انتها در ناحیه شقـیــقه ها یك حركت دایره وار انجام دهید.

7- نـوك سـه انـگشـت خود را بروی بخش فوقانی پیشانی قـرار داده و بـا كـمـی فشـار بـه سـمــت شقیقه ها و پایین بكشید.

8- انگشتان را روی نقطه شروع ابروها گذاشته و به سمت شقیقه ها بكشید.

9- انـگشـت اشـاره را از وسط لبـها به سمت گوشه لبها و بالا بكشید و 30 ثانیه نگه دارید.

10- از چـانه شروع كنید و كف دستانتان روی استخوانهای گونه و خط فـك بـه سـمت شقیقه ها و گوش مالش دهید.

11- نوك انگشتان سبابه را روی چانه قرار داده و به سمت بـالا تـا پـایـین استخوانهای گونه بالا بكشید و 30 ثانیه نگه دارید.

ماساژ چشمها:

1- كف دست خود را به روی چشم هـا گـذاشـته و با اعمال فشاری ملایم بصورت چرخشی آنـرا ماساژ دهید.

2- شـست و انـگشت اشـاره خـود را مــطـابق شـكل روی پلكهای پایین و بالا قرار داده و با ملایمت به مدت 30 ثانیه ماساژ دهید. دراین ماساژ باید كره چشمها را نیز احساس كنید.

3- دو انـگشـت خـود را در دو طرف كره چشم قرار داده و با حـركات ملایم رو به بالا و پایین بدون اعمال فشار چشمها را ماساژ دهید.

1- چـشمـان خـود را ببـنـدید و كف دستها را روی چشمها قرار دهید. به روی چشم هـا فشـار ملایمی وارد كرده و به اهستگی دستها را بردارید.

2- شـست خـود را در وسـط چـانه قـرار دهـیـد و با حركات چرخشی آن را ماساژ دهید.

3- با كـف دستـها، یـكی بدنبال دیگری، روی پیشانی را از راس بینی تا خط رویش موها بكشید.

4- از راس بیـنـی شـروع كرده، و از ابتدا تا انتهای ابروها را با انگشتان شست و اشاره نیشگون وار بكشید.

5- زیـر استـخوانهای گـونه را با ملایمت با سوی بالا فشار دهید و بمدت 30 ثانیه نگه دارید.

6- انگشت اشاره و انـگشت میانی را دو طرف سوراخهای بینی قرار داده و در جهت زیر استخوان هــای گونه، سپس بالاتر تا گوشها بكشید و در انتها در ناحیه شقـیــقه ها یك حركت دایره وار انجام دهید.

7- نـوك سـه انـگشـت خود را بروی بخش فوقانی پیشانی قـرار داده و بـا كـمـی فشـار بـه سـمــت شقیقه ها و پایین بكشید.

8- انگشتان را روی نقطه شروع ابروها گذاشته و به سمت شقیقه ها بكشید.

9- انـگشـت اشـاره را از وسط لبـها به سمت گوشه لبها و بالا بكشید و 30 ثانیه نگه دارید.

10- از چـانه شروع كنید و كف دستانتان روی استخوانهای گونه و خط فـك بـه سـمت شقیقه ها و گوش مالش دهید.

11- نوك انگشتان سبابه را روی چانه قرار داده و به سمت بـالا تـا پـایـین استخوانهای گونه بالا بكشید و 30 ثانیه نگه دارید.

چند ماساژ ژاپنی بر پایه طب سوزنی

1- بـا ضـربات ریتـمیك و نرم با برآمدگیهای انگشتان دست
به سر خود ضربه وارد كنید.

تاثیر: آرامش بخش، رفع اضطراب.

2- بـا شست خود روی برآمدگی وسط بینی، میان دو ابرو را فشار داده و نگه دارید. سپس فشار را بردارید. این عمل را تكرار كنید.

تاثیر: آرامش بخش، رفع بی خوابی.

3- سر را میان دو دست قرار داده و با ملایمت فشار دهید. شست هـا را نیـز در نـاحیه شقیقه ها با حركت چرخشی حركت داده و نفس عمیقی بكشید.

تاثیر: رفع تنش، ریلكس كردن عضلات.

4- انـگشت اشاره را به طـور افقی زیر بینی قرار داده و به چپ و راست حركت دهید. این كار را 12 بار تكرار كنید.