عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

برگی مفید جهت كاهش فشارخون

برگی مفید جهت كاهش فشارخون
نتایج تحقیقات اخیر نشان می‌دهد، برگ این گیاه حاوی تركیباتی موثر در كاهش فشارخون است كه می‌تواند به عنوان یك درمان كمكی مناسب در كنترل خطر پیشرفت عوارض قلبی عروقی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون استفاده شود.

طبق نتایج این بررسی،كاهش معنی‌دار فشارخون در مقادیر متوسط سیستولیك در گروه تحت درمان با برگ زیتون رخ داد،اما كاهش فشار خون دیاستولیك و فشار متوسط شریانی در این گروه در مقایسه با قبل از درمان،تفاوت چندانی نداشت.
براساس یافته‌های به دست آمده از بررسی حاضر می‌توان گفت برگ زیتون در كاهش فشارخون موثر بوده و به طور خاص دارای اثر كاهندگی در مورد فشار خون سیستولیك است.
با توجه به نقش فشار خون ایزوله سیستولیك در بروز مشكلات بیماران،این داروی گیاهی یك درمان كمكی مناسب جهت كاهش خطر پیشرفت عوارض قلبی عروقی در بیماران دچار پرفشاری به حساب می‌آید.