عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بلیط هواپیما

بلیط هواپیما

دلاور زنان ایران باستان

مجموعه : دانستنی ها
دلاور زنان ایران باستان
دریاسالاربانوآرتمیز:

نخستین وتنهابانوی دریاسالارجهان تا به امروز.او به سال 480 پیش از میلاد به مقام دریاسالاری ارتش خشایارشاه رسید و در نبرد ایران و یونان ارتش ایران را از مرزهای دریایی هدایت می کرد.تاریخ نویسان یونان او را درزیبایی و متانت سرآمد تمامی زنان آن روزگارنامیده اند.

یوتاب:

سردار زن ایرانی که خواهر آریوبرزن سردار نامدار ارتش داریوش سوم بوده است.وی درنبرد با اسکندرگجستک همراه آریوبرزن فرماندهی بخشی از ارتش رابرعهده داشته است.اودرکوههای بختیاری راه رابر اسکندر بست.ولی یک ایرانی راه رابه اسکندر نشان دادو اوازمسیر دیگری به ایران هجوم آورد.بااین حال هم یوتاب وهم آریوبرزن درراه میهن کشته شدندونامی جاویدان ازخودبرجای گذاشتند.

آتوسا:

ملکه بیش از28 کشورآسیایی درزمان امپراتوری داریوش بزرگ.هرودت(مورخ یونانی)ازوی به نام شهبانوی داریوش بزرگ یاد کرده است وآتوسارا چندین باردرلشکرکشی های داریوش یاورفکری وروحی داریوش بزرگ دانسته است.آتوسا دختر کورش بزرگ ومادر خشایار شاه است.احتمالا آرامگاه او در کنار آرامگاه داریوش بزرگ درنقش رستم می باشد.
آرتادخت:

وزیر خزانه داری وامورمالی دولت ایران درزمان فرمانروایی اردوان چهارم اشکانی.به گفته  کتاب اشکانیان اثر دیاکونوف روسی خاورشناس بزرگ اومالیات ها راسامان بخشیدودر اداره امورمالی کوچکترین خطایی مرتکب نشدو اقتصاد امپراتوری پارتیان رارونق بخشید.

 آزرمی دخت:

شاهنشاه زن ایرانی درسال 631 میلادی.اودختر خسروپرویزپس از"گشتاسب بنده"برچندین کشور آسیایی پادشاهی کرد.

 آذرناهید:

ملکه ملکه های امپراتوری ایران درزمان شاپوریکم بنیانگزارسلسله ساسانی.نام این ملکه بزرگ واقتدارات دولتی او درقلمروایران در کتیبه های کعبه زرتشت دراستان فارس بارها آمده است واورا ستایش کرده است.

پرین:

بانوی دانشمندایرانی.اودختر کی قباد بودکه درسال924 قبل از میلاد هزاران برگ از نسخه های اوستا را به زبان پهلوی برای آیندگان از گوشه وکنار ممالک آریایی گردآوری نمود ویکبار کامل آن رانوشت.نامش در تاریخ ایران زمین برای همیشه ثبت گردیده است.

فرخ رو:

نام اوبه عنوان نخستین بانوی وزیردرتاریخ ایران ثبت شده است.وی از طبقه عام کشوربه مقام وزیری امپراتوری ایران رسید.
گردآفرید:

یکی از پهلوانان سرزمین ایران.تاریخ ازاوبه عنوان دختر کژدهم یاد می کند.اوبا لباسی مردانه با سهراب زورآزمایی کرد.فردوسی بزرگ ازاو به عنوان زن جنگجوودلاور سرزمین پاکان یاد می کند.

آریاتس:

یکی از سرداران مبارزودلیر هخامنشیان درسالهای پیش از میلاد.مورخین یونانی درچندین جا نامی از وی به میان آورده اند.

هلاله:

پادشاه زن ایرانی که به گفته کتاب دینی وتاریخی(391 یشتا 274+1یشتا2)درزمان کیانیان بر اریکه قدرت ایران نشست.از اوبه عنوان هفتمین پادشاه کیانی یاد شده است که نامش را"همای چهرآزاد"نیزگفته اند.

منبع:بااندکی دخل وتصرف ازسایت سیمرغ

چوایران نباشد تن من مباد…