عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

خواص عصاره گیاه شنبلیله

خواص عصاره گیاه شنبلیله
نتایج تحقیقات اخیر نشان می دهد: گیاه شنبلیله در مهار آسیب های كبدی ناشی از دیابت موثر است.
در این مطالعه كه توسط اکرم عیدی، مریم عیدی و موسی سوخته در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده، اثر عصاره الكلی دانه گیاه شنبلیله بر حیوانات سالم و دیابتی شده با داروی استرپتوزوتوسین بررسی و با داروی گلی‎بن‎كلامید مقایسه شده است.

در این تحقیق، عصاره الكلی دانه گیاه شنبلیله به مدت 14 روز بر حیوانات سالم و دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین داده و آنزیم‌های آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز سرم در آنها ارزیابی شد.

مقایسه‎ای نیز بین تاثیر عصاره الكلی دانه گیاه شنبلیله و داروی متداول گلی‎بن‌كلامید صورت گرفت.

یافته‎های تحقیق نشان‌دهنده آن است كه میزان این آنزیم‌ها به دلیل آسیب بافت كبدی به صورت معنی‎داری در سرم حیوانات دیابتی افزایش می‎یابد و عصاره الكلی دانه گیاه شنبلیله در حیوانات دیابتی موجب كاهش معنی‌داری در سطح این آنزیم‌ها در مقایسه با حیوانات كنترل دیابتی می‎ شود، ولی بر حیوانات سالم تاثیر معنی‌داری ندارد.

محققان این بررسی به دلیل مهار آسیب كبدی ناشی از دیابت توسط این گیاه، شنبلیله را به عنوان داروی ضد دیابتی پیشنهاد می‎کنند؛ اما با توجه به این که هر چند جزییات مكانیسم عمل این گیاه ناشناخته است، انجام مطالعات بیوشیمیایی و فارماكولوژیكی بسیاری جهت تایید اثرات آن را ضروری می دانند.
خلاصه این پزوهش در فصلنامه گیاهان دارویی به چاپ رسیده است.