اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

پیش بینی بی وفایی با رفتارهای مغز!!

پیش بینی بی وفایی با رفتارهای مغز!!
نتایج تحقیقات دكتر توماس بائوم گارتنر و پروفسور ارسنت فهر از دانشگاه زوریخ و اورس فیشبچر، استاد دانشگاه كنستانز در این زمینه در نشریه نورون منتشر شده است.
 
عهد بستن یكی از قدیمی‌ترین رفتارهای خاص انسانی در جهت ارتقاء و پیشبرد همكاری، اطمینان و همیاری بین انسان‌ها است. هر چند عهد و پیمان و تعهدات عموما به شكل قانونی و رسمی بسته نمی‌شوند، اما اساس بسیاری از موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی روزانه را در جوامع انسانی تشكیل می‌دهند، با این حال تعهدات هم همیشه باقی نمی‌مانند و شكسته می‌شوند.

هر چند عهد بستن در زندگی انسان‌ها فراگیر است، با این حال درباره مكانیسم‌های فیزیولوژیك مغز در این زمینه اطلاعات بسیار اندكی موجود است، اما در پژوهشی جدید محققان نشان دادند كه افزایش فعالیت در نواحی‌ای از مغز نقش مهمی در پردازش احساس و كنترل همراه با زیر پا گذاشتن عهد و نقض پیمان ایفا می‌كند
.

این الگو از فعالیت مغزی نشان می‌دهد كه عهدشكنی باعث ایجاد یك درگیری احساسی در فرد عهد شكن به دلیل سركوب كردن واكنش صادقانه می‌شود. مهمتر این كه محققان با استفاده از این الگوها می‌توانند پیش‌بینی كنند كه آیا در آینده چنین رفتاری از فردی سر خواهد زد یا نه.