اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

می خواهید برنده باشید یا بازنده ؟

می خواهید برنده باشید یا بازنده ؟
برنده، بیش از بازنده كار انجام می دهد، و در انتها باز هم وقت دارد.
بازنده، همیشه «آنقدر گرفتار» است كه نمی تواند به كارهای ضروری بپردازد.

وقتی برنده ای مرتكب اشتباه می شود، می گوید «اشتباه كردم»
وقتی بازنده ای مرتكب اشتباه می شود، می گوید «تقصیر من نبود»

برنده، می داند به خاطر چه چیزی پیكاركند، و بر سر چه چیزی توافق و سازش نماید.
بازنده، آن جا كه نباید سازش می كند، و به خاطر چیزی كه ارزش ندارد، مبارزه می كند.

برنده، با جبران اشتباهش تأسف و پشیمانی خود را نشان می دهد.
بازنده، می گوید «متأسفم»، اما در آینده اشتباه خود را تكرار می كند.

برنده، گوش می دهد.
بازنده، فقط منتظر رسیدن نوبت خود، برای حرف زدن است.

برنده می گوید: «باید راه بهتری هم وجود داشته باشد»
بازنده می گوید: «تا بوده همین بوده و تا هست همین است»

برنده، به افراد برتر از خود احترام می گذارد، و سعی می كند تا از آنان چیزی بیاموزد.
بازنده، از افراد برتر از خود نفرت داشته، و در پی یافتن نقاط ضعف آنان است.

برنده، گام های متعادلی دارد.
بازنده، دو نوع سرعت دارد، یا خیلی تند و یا خیلی كند.

برنده، می داند كه گاهی اوقات پیروزی به بهای بسیار گرانی بدست می آید.
بازنده، بسیار مشتاق برنده شدن است، در جایی كه نه قادر به برنده شدن و نه حفظ آن است.

برنده، مشكلی بزرگ را انتخاب می كند، و آن را به اجزای كوچكتر تفكیك می كند، تا حل آن آسان گردد.
بازنده، مشكلات كوچك را آنچنان به هم می آمیزد، كه دیگر قابل حل شدن نیستند.

برنده، از اشتباهات خود درس می گیرد.
بازنده، از ترس مرتكب شدن اشتباه، یاد گرفته كه اقدام به هیچ كاری نكند.

بازنده، شكست های خود را ناشی از تبعیض یا سیاست می داند.
برنده، ترجیح می دهد كه خود را مسئول شكست هایش بداند، و نه دیگران را.

بازنده، به قضا و قدر اعتقاد دارد.
برنده، معتقد است، ما با كارهای درست و اشتباه خود، سرنوشت خویش را تعیین می كنیم.

برنده،سعی‌می‌كند رفتارهای خود را براساس نتایج آنها قضاوت‌كند، ورفتارهای دیگران را، براساس قصدونیت آنها ارزیابی كند.
بازنده، رفتارهای خود را بر اساس قصد و نیت خویش و رفتارهای دیگران را بر اساس نتایج آنها ارزیابی می كند.

برنده، پس از بیان نكته اصلی مورد نظرش، لب از سخن فرو می بندد.
بازنده، آنقدر به صحبت ادامه می دهد، كه نكته اصلی را فراموش می كند.

برنده، حتی زمانی كه دیگران وی را به عنوان یك خبره می شناسند، می داند كه هنوز خیلی چیزها را نمی داند.
بازنده، می خواهد كه دیگران او را یك خبره بدانند، و این نكته كه « بسیار كم می دانم» را هنوز نیاموخته است.

منتخب از كتاب «برندگان و بازندگان» نوشته «سیدنی جی. هریس»