عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

افتتاح اولین بزرگراه دو طبقه ایران

مجموعه : مجله خبری روز
افتتاح اولین بزرگراه دو طبقه ایران
نخستین بزرگراه دو طبقه ایران با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در اصفهان گشایش یافت.
برای ساخت فاز سه بزرگراه دو طبقه امام خمینی اصفهان كه  5/1 سال طول کشیده، اعتباری بیش از  60 میلیارد تومان هزینه شده است.

ارتفاع طبقه دوم این بزرگراه شش متر و طول آن پنج کیلومتر است.

بزرگراه دو طبقه امام خمینی اصفهان نقش موثری در تسهیل رفت و آمد خودروها و شهروندان اصفهانی خواهد داشت.

در ادامه این بزرگراه ، تقاطع هم سطح شهیدان امینی با هزینه 5/2 میلیارد تومان اعتبار در هشت ماه ساخته شده است.