فوتبالیست فوق ستاره فرانسه درلباس احرام

فوتبالیست فوق ستاره فرانسه درلباس احرام
فوتبالیست فوق ستاره فرانسه درلباس احرام
 لطفا تا باز شدن كامل این دو عکس متعلق به «فرانک ریبری» بازیکن مسلمان شده‌ی تیم فوتبال فرانسه است که پس از مسلمان شدن خود را "بلال" نامید.

فوتبالیست فوق ستاره فرانسه درلباس احرام

فوتبالیست فوق ستاره فرانسه درلباس احرام