اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

گیاه عجیبی به نام گیاه عاشق!!

مجموعه : مطالب عاشقانه
گیاه عجیبی به نام گیاه عاشق!!
در نواحی بی آب و علف مکزیک گیاه عجیبی می‌روید که آن را «گیاه عاشق» می‌گویند. همانطورکه انسان و حیوان عشق ورزی می‌کند، این گیاه نیز عاشق می‌شود. گیاه عاشق بوته تیغ دار عجیبی است که همیشه در پای بوته مخصوصی می‌روید.
 
اگر این گیاه را از محل خودش برداشته و پای بوته دیگری بکارند، گل های زرد رنگ آن پژمرده شده و بوته آن خشک می‌شود. عشق بازی این گیاه یک ماه بیشتر نیست.
گل هایش به رنگ زرد تند و برگ های سبز مایل به سیاه دارد.
این گیاه بعد از آنکه به مرحله بلوغ رسید و به حد کافی رشد کرد، بدور بوته گیاه دیگری که همیشه پهلویش می‌روید، حلقه می‌زند و بعد از یک ماه از آن باز شده به حال اول خود می‌ایستد.
 
حال اگر قبل از رشد گیاه همان بوته مخصوصی را که گیاه زرد رنگ عاشق آنست از پهلویش جدا کنند، بعد از چندی از فراق و دوری آن خشک شده و از بین می‌رود. اگر در دوران عشق بازی صحراهای خشک مکزیک را بنگریم، در نقطه های دور از یکدیگر بوته های گیاه های عاشق را می‌بینیم که به دور معشوق خود حلقه زده اند.