اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد
"مداد و دوربین"، مجموعه فوق العاده ای از عكس های بن هینه (Ben Heine)، عكاس و نقاش بلژیكی است. او در این مجموعه برای خلق واقعیت‌های جدید، طراحی‌های با مداد خود را با عكس درآمیخته است.

هینه می گوید: "مداد و دوربین" ادامه سالها پژوهش گرافیكی است. این عكسها نه تنها نبرد بین عكاسی و نقاشی را نشان می‌دهد، بلكه واقعیت و تخیل را به چالش می‌كشاند. گمان می‌كنم این كار می‌تواند به شكلهای بسیار متفاوت دیگری نیز بیان شود چون در حین اینكه پیام روشنی را منتقل می‌كند، هم زمان سفری به دنیای سورئال دارد.

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد

عکسهایی از تلفیق هنر عكاسی و طراحی با مداد