شعر زیبای روزی که برفتند حریفان پی هر کار

شعر زیبای روزی که برفتند حریفان پی هر کار
  زاهد سوی مسجد شد و من جانب خمار

من یار طلب کردم و او جلوه‌گه یار
        حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار

                                        او خانه همی جوید و من صاحب خانه

 
هر در که زنم،صاحب آن خانه تویی تو
        هر جا که روم،پرتو کاشانه تویی تو

در میکده و دیر که جانانه تویی تو
        مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو

 
سروده ی جالب شیخ بهایی