شعر تنها به تماشای چه ای؟

شعر تنها به تماشای چه ای؟
بالا، گل یك روزه نور.
پایین، تاریكی باد.

بیهوده مپای، شب از شاخه نخواهد ریخت، و دریچه خدا روشن نیست.
از برگ سپهر، شبنم ستارگان خواهد پرید.
تو خواهی ماند و هراس بزرگ. ستون نگاه، و پیچك غم.
بیهوده مپای.

برخیز، كه وهم گلی، زمین را شب كرد.
راهی شو، كه گردش ماهی، شیار اندوهی در پی خود نهاد.

زنجره را بشنو: چه جهان غمناك است، و خدایی نیست، و خدایی هست، و خدایی…
بی گاه است، ببوی و برو، و چهره زیبایی در خواب دگر ببین.

سهراب سپهری و شعر جالبش

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب