اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012

عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012

 
عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012
 

Priyanka Chopra ( India ) – Miss World 2000
 

 

عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012 
 
Agbani Darego (Nigeria) – Miss World 2001
 
 
عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012 
 
azra Akın (Turkey) – Miss World 2002
 
 
عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012 
 
rosanna Davison (Ireland) – Miss World 2003


عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012
 
 

maría Julia Mantilla (Peru) – Miss World 2004


عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012

 

unnur Birna Vilhjalmsdottir (Iceland) – Miss World 2005


عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012

 

tatana Kucharova (Czech Republic) – Miss World 2006


عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012

 

zhang Zilin (China) – Miss World 2007


عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012

 

ksenia Sukhinova (Russia) – Miss World 2008


عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012

 

ivian Sarcos (Venezuela) – Miss World 2011


عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012

 

Yu Wenxia (China) – Miss World 2012