اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تعریفی دوباره از کار نیاز داریم

تعریفی دوباره از کار نیاز داریم
مشکل بزرگ در تقسیم کارها، این است که چه کارهای دقیقا یک کار هستند. برای مثال در بسیاری از خانواده ها به غلط فکر می کنند بچه داری به اندازه کارهای دیگر، کار نیست شما هم این فکر را دارید؟
 
هنوز هم بچه داری به همان اندازه وقت و انرژی می برد که خرید یا گردگیری وقت گیر و انرژی بر است. حتی هنگامی که شما سرگرم شام درست کردن هستید همسرتان با بچه ها مشغول بازی و سر و کله زدن است وضعیت آن چنان که به نظر می رسد، نابرابر نیست.

پدر جدید، ایده فوق العاده و جذابی است و پدر قدیم یک شبه ناپدید نمی شود. حتی در این زمانه که مردم روشن اندیش شده اند بسیاری از مسوولیت ها همچنان بر دوش شما است اما نه همه آنها و نه همیشه.

تحول و تغییر در روابط شما و همسرتان در این زمینه ممکن است به کندی صورت بگیرد اما چنان چه بکوشید به زودی نشانه های بهبود اوضاع را در حجم کارتان همچنین کیفیت ازدواجتان خواهید دید.