اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

حکایت کوتاه و جالب حرف بیهوده

حکایت کوتاه و جالب حرف بیهوده

حکایت کوتاه و جالب حرف بیهوده

 

زمانی كه ناصر الدین شاه دستگاه تلگراف را به ایران آورد و در تهران نخستین تلگرافخانه افتتاح شد مردم به این دستگاه تازه بی اعتماد بودند. برای همین، سلطان صاحبقران اجازه داد كه مردم چند روزی پیام های خود را رایگان به شهرهای دیگر بفرستند.

 

وزیر تلگراف استدلال كرده بود كه ایرانی ها ضرب المثلی دارند كه می گوید «مفت باشد كوفت باشد.» یعنی هر چه كه مفت باشد مردم از آن استقبال می كنند. همین طور هم شد. مردم كم كم و با ترس برای فرستادن پیام هایشان راهی تلگرافخانه شدند. دولت وقت، چند روزی را به این منوال گذراند و وقتی كه تلگرافخانه جا افتاد و دیگر كسی تلگرافخانه را به شعبده و جادو مرتبط نكرد مخبر الدوله دستور داد بر سردر تلگرافخانه نوشتند: «از امروز حرف مفت قبول نمی شود.»

می گویند «حرف مفت» از آن زمان به زبان فارسی راه پیدا كرد.