عکس های دیدنی از شهر بوستان در کره جنوبی

با دیدن تصاویر این آلبوم در ایران ناز در ابتدا بع یاد عکس های و نقا شی های آینده نگرانه  می افتیم.
تصاویری که در کارتونها برای تصویر سازی قرن های آینده بیشتر به چشم میخورد. کره جنوبی که زمانی آرزوی رقابت با ایران را داشت سالها است مسیر پیشرفت را انتخاب کرده و یکی از کشئرهای پیشرفته و مطرح در جهان تبدیل شده است.

به دنبال مسافرت شهردار وقت تهران به سئول  در سال 1354 در جهت همکاری میان دو کشور سنگ بنای دو خیابان بزرگ در پایتخت دو کشور گذاشته شد. خیابانی در تهران به نام خیابان سئول و خیابانی در سئول به نام  خیابان تهران نام گذاری شد.

در لوح یادبود  نامگذاری این خیابان چنین آمده است:
جاویدان باد دئستی بی شائبه مردم دو شهر تهران  و سئول که بپاس آن در شهر سئول خیابانی به نام تهران  و در شهر تهران خیابانی بنام سئول نامگذاری گردید.


عکس های دیدنی  از شهر بوستان در کره جنوبی


عکس های دیدنی  از شهر بوستان در کره جنوبی


عکس های دیدنی  از شهر بوستان در کره جنوبی


مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب