شعر زیبای تاکی به تمنای وصال تو یگانه

شعر زیبای تاکی به تمنای وصال تو یگانه
  اشکم شود،از هر مژه چون سیل روانه

خواهد به سر آید، شب هجران تو یانه؟
        ای تیر غمت را دل عشاق نشانه

                                          جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه
 

رفتم به در صومعه‌ی عابد و زاهد
        دیدم همه را پیش رخت، راکع و ساجد

در میکده، رهبانم و در صومعه، عابد
        گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد

 
سروده ی زیبای شیخ بهائی