اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تاثیرگذاری و موفقیت بیشتر خانم ها

مجموعه : سبک زندگی
تاثیرگذاری و موفقیت بیشتر خانم ها
1 – شق و رق بایستید و فضا را تصاحب کنید این خیلی جالب است

2 – هنگام ایستادن پاهایتان را کمی بیشتر از حد معمول باز کنید

3 – زیر و بمی صدایتان را کنترل کنید

4 – روش های پیش آزموده موفقیت را استفاده کنید

5 – ژست قدرت بگیرید

6 – ارتباط چشمی مثبت خود را حفظ کنید

7 – هنگام حرف زدن از دست هایتان استفاده کنید

8 – از حرکات بدنی باز مثل دست های باز یا قابل دید بودن کف دست ها استفاده کنید تا ریلکس و آرام باشید

9 – نوک انگشتان دو دستتان را به هم بچسبانید و کف دستها از هم باز باشد. به عبارت دیگر مناره مخروطی بسازید

10 – حالت های عصبی را کم کنید

11 – لبخند بزنید

12 – کامل و محکم دست بدهید