اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

به دیوار تازه رنگ شده نباید تکیه کرد (شعر)

به دیوار تازه رنگ شده نباید تکیه کرد (شعر)

  به دیوار تازه رنگ شده نباید تکیه کرد،

به انسانهای تازه به دوران رسیده هم!!

مادرت تو را می بیند

خواهرت، پدرت، مردم غریبه

هزار نفر تو را می بینند

همه تو را می بینند

آن وقت، من که دوستت دارم

من که از همه بیشتر دوستت دارم

تنهایم!

علیرضا روشن