اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

آشنایی بیشتر علاقمندان به رشته تحصیلی تربیت بدنی

آشنایی بیشتر علاقمندان به رشته تحصیلی تربیت بدنی

روش زندگی در جهان بطور کلی سبب تغییراتی شده است  و تحرک و پویایی به ایستایی تبدیل شده است، تغذیه روش نامناسب پیدا کرده و سوخت و ساز بدن دچار نقصان شده و این رویه حتی در کشورهای جهان سوم نیز شکل جدی به خود گرفته پشت میزنشینی، و ساعت های متوالی کار با کامپیوتر و نابودی و آلودگی زیستگاه های طبیعی، انسانها را با تهدید جدی روبرو کرده و ذهن و روحی خسته و درمانده را برای او به ارمغان آورده است حتی سرگرمی ها او نیز کمتر نشانه ای از تحرک و پویایی دارد.

و این در حالی است که موج بیماری کودکان و نوجوانان را نیز در برگرفته و با توجه به این وضعیت است که رشته تربیت بدنی و علوم ورزش اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. تاثیر مثبت فعالیت های بدنی و حرکات ورزشی می تواند آرامش عصبی- روانی انسان را تامین کند، بدن او را تقویت کند و از پیامدهای ویرانگر و زیانبار استرس ها کاسته و جامعه را بسوی اعتدال و شادابی نسبی رهنمون نماید.

هنرجویان این رشته در طی دوران تحصیل با آمادگی جسمانی، آناتومی، روانشناسی عمومی، تغذیه و بهداشت مواد غذایی، فیزیولوژی، تاسیسات و اماکن ورزشی، آزمونهای ورزشی آشنا شده و در تمرینات عملی ورزش های فوتبال، والیبال، ژیمناستیک، بدمینتون، شنا شرکت می کنند.

بازار کار رشته تربیت بدنی

داوری مسابقات ورزشی
مربیگری وکمک مربیگری رشته های مختلف
سرپرست تیم های ورزشی
سرپرستی اماکن و تاسیسات ورزشی
سرپرست میادین ورزشی و…

جدول دروس رشته تربیت بدنی پایه دوم هنرستان

آشنایی بیشتر علاقمندان به رشته تحصیلی تربیت بدنی

جدول دروس رشته تربیت بدنی پایه سوم هنرستان

آشنایی بیشتر علاقمندان به رشته تحصیلی تربیت بدنی