اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

سه نماز حاجت بسیار مجرب

مجموعه : دینی و مذهبی
سه نماز حاجت بسیار مجرب
نماز حاجت از حضرت رسول اكرم صلى اللّه علیه و آله

 از حضرت رسول اكرم صلى اللّه علیه و آله روایت شده است كه هر كس پیش از نماز صبح

 دو ركعت نماز حاجت بخواند در ركعت اول بعد از حمد هفت مرتبه سوره قل یا ایها الكافرون

و در ركعت دوم بعد از حمد هفت مرتبه سوره قل هو اللّه احد را و چون نماز را سلام بدهد ده

مرتبه بگوید:

سبحان اللّه و الحمدللّه و لا اله الا اللّه و اللّه اكبر و لا حول و لا قوه الا باللّه العلى العظیم .

و ده مرتبه صلوات بفرستد و ده مرتبه بگوید

یا غیاث المستغیثین اغثنى

و بعد حاجت خود را بخواهد.

نماز حاجت دیگر مخصوص روز پنج شنبه

در روز پنج شنبه از صبح تا غروب هر وقت بتواند چهار ركعت نماز بخواند دو ركعتى در

ركعت اول بعد از حمد یازده مرتبه قل هو اللّه احد و در ركعت دوم بعد از حمد بیست و یك

مرتبه سوره قل هو اللّه احد را و پس از سلام نماز پنجاه و یك مرتبه قل هو اللّه احد و پنجاه و

 یك مرتبه صلوات بر حضرت رسول . بعد به سجده رفته ، صد مرتبه یا اللّه بگوید و حاجتش

 را از خدا بخواهد كه ان شاء اللّه مستجاب است و بعد از خاتمه چهار ركعت نماز و تسبیح

حضرت زهرا سلام اللّه علیها را فراموش ننماید.

نماز صلوه المضطر

در كتاب تحفه المهدویه مرقوم است كه از براى حوائج بخواند و آن چهار ركعت است در

هر ركعت به یك سلام در ركعت اول بعد از حمد بیست و پنج مرتبه بگوید:

(افوض امرى الى اللّه ان اللّه بصیر بالعباد)

و در ركعت دوم بعد از حمد بیست و پنج مرتبه

(لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمین فاسبجبناله و نجیناه من الغم و كذلك ننجى المومنین )

و در ركعت سوم بعد از حمد بیست و پنج مرتبه بگوید:

(حسبى اللّه و نعم الوكیل )

و در ركعت چهارم بعد از حمد بیست و پنج مرتبه

(لا حول و لا قوه الا باللّه العلى العظیم )

و بعد از نماز بیست و پنج مرتبه صلوات بفرستد و حاجتش را از خدا بخواهد.