عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

شعر کوتاهی از تورگوت اویار

شعر کوتاهی از تورگوت اویار
 یک دست در جیب چپ
دست دیگر
در جیب راست..

این اندوه ِ آشنا،
تصویر پاییز ست

تورگوت اویار آن را سروده است
ترجمه: سیامک تقی زاده