شعر کوتاهی از تورگوت اویار

شعر کوتاهی از تورگوت اویار
 یک دست در جیب چپ
دست دیگر
در جیب راست..

این اندوه ِ آشنا،
تصویر پاییز ست

تورگوت اویار آن را سروده است
ترجمه: سیامک تقی زاده

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب