عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

نوع شخصیت و عشق افراد را محک بزنید

نوع شخصیت و عشق افراد را محک بزنید

فرض كنيد در حال خريد كردن ميباشيد و در قفـسه هـاي يك فـروشگاه دنبال يك جفت كفش مناسب براي خود ميگرديد ، آنچه كه باعث ميشود تا از خـريدن مثلا” كفشي به رنگ نارنجي روشن خودداري كنيد مطلع بودن از اوليت ها و تقدم هاي شخصيتي خود است.

در مورد انتخاب همسر نيز همين اصـل بايـد رعـايـت شـود ، هيـچ دليـلي وجـود نـدارد كه انسان با كسي كه هيچ تناسبـي با شـخصـيت او نـداشـتـه و هـرگز نـيـز نخواهد داشت همنشين و هم خانه شود ، در عين حال شما تا زمانيكه به شخصيت خود پي نبرده ايد هيچ گاه نخواهيد توانست تشخصيص دهيد كه آيا فردي مـناسـب شـما هسـت يا خير.

 
 پيش از اينكه به مسير انتخاب همسر قدم بگذاريد دو مسـاله را بايد براي خود مشخص نماييد : نوع شخصيت و نوع عشق.

»» شناخت نوع شخصيت : بطور كلي نوع شخصيت به چند دستـه مشـخص تقسيم ميگردد و هريك از ما داراي يكي از اين انواع است …

» شخصيت جستجو گر : ماجرا جو و مخاطـره طـلب. او تـرسي از برهم زدن قوانين و عادتها ندارد.

» شخصيت رهبر : يك انسان اهل ريسك كه دوست ندارد هيچ فرصتي را از دست بدهد ، يك رهبر که هميشه نسبت به هوادارانش بي نهايت با وفا و صادق است.

» شخصيت سنت گرا : با تـجـهـيز به حـواس پـنجگانه و بـكـارگيري مهارتهاي عملي در طلب پايداري و استواري است ، دوستانش او را قابل اعتماد ميدانند.

» شخصيت فرد گرا : در اهدافش مستقل است ، او شخصي كنجكاو و مملو از شگفتي و مسائل غير منتظره ميباشد.

» شخصيت ياغی : دارای قـلبی شـكاك كـه روحـيـه ستيزه جويي داشته و فقط خود را محق ميداند.

» شخصيت بخشنده : انساني بسيار سخاوتمند كه دوست دارد به همه كمك نمايد.

» شخصيت خلاق : كنجكاو و احسـاسـاتي بـه هـمراه مـزاجـي آتشين ، دوست دارد از طريق ارمانگرایی اش جهان را به مكانی عالی مبدل كند.

» شخصيت قهرمان : يك بـرنـده طـبـيعـي ، قـهــرمان با سختي های زندگي با تحمل و شجاعت برخورد مي كند.

» شخصيت پشتيبان : آرام و منطقي ، ديـگران بـه او اطـميـنان كرده و نقطه اي قابل اتكا براي خود ميدانند.

» شخصيت يكسان ساز : فردي بـا تـجربه و تـوانا كه ميتواند خودش را با هر وضعيتي تطابق دهد.

» شخصيت ملاحظه گر : ذاتا” محـتـاط و هـوشـيـار اسـت ، مـوقـعیت ها و ديـگران را پيش از انجام اعمال ناگهانی تشخیص میدهد و مراعات ميكند.

»» شناخت نوع عشق : بطور كلي نوع عشق به چند دستـه مشـخص تقسيم ميگردد و هريك از ما داراي يكي از اين انواع است …

» عشق رمانتيك :  اگر شـمـا آدمـي رمـانـتـيك هستيد پس عشق همه چيز شماست ؛ يك ارتباط عميق بين معنويت ، جنسيت و احساس.

» عشق احساسی :  عشق شما شديد و آتشين است و در لحظه حال زندگي ميكنيد.

» عشق مقدر : باور داريد كه عشق از قبل مقـدر و تعيين شده است و روح همسرتان شما را به تكامل ميرساند.

» عشق خود انگيز : عشق در نظر شما طبيعي و نوعی تفریح و سرگرمي تصور ميشود ؛ اگر چنين نباشد احساس خوبي نسبت به عشق نخواهيد داشت.

» عشق مشهود : بسيار اساسي ، آنچه كه شما بـه دنـبـالش مـيگرديد همدمي ابدي براي تمام مدت عمر است ، عشقي پايدار كه هميشه همراه شما خواهد ماند.

» عشق محتاط : ذاتا” واقع بين هستيد و ميدانيد كه در عشق رنج و جـدايي وجـود دارد ولي اين باعث عدم درگير شدن شما نميگردد.

»» خود را تجزيه و تحليل كنيد : درك نوع شخصيت باعث ميشود خودتان را بهتر شناخته و در انتخاب دوست و همسر آينده موفق تر عمل كنيد و اگر قبلا” ازدواج كرده ايد این اطلاعات به شما كمك خواهـد کرد تـا تفاوت هاي ذاتي و اساسي بين خود و همسـرتـان را بهتر درك کنید.