اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

یادمان باشد که گاندی وجود داشت

یادمان باشد که گاندی وجود داشت
◊من می‌‌توانم خوب، بد، خائن، وفادار، فرشته‌خو یا شیطان‌ صفت باشم  و یا هر چیز دیگر،
◊من می توانم تو را دوست داشته یا ازتو متنفر باشم،
◊من می‌توانم سکوت کنم، نادان و یا دانا باشم،
◊چرا که من یک انسانم، و این‌ها صفات انسانى است.
◊و تو هم به یاد داشته باش:من نباید چیزى باشم که تو می‌خواهى ،
من را خودم از خودم ساخته‌ام،
◊تو هم به یاد داشته باش

◊منى که من از خود ساخته‌ام، آمال من است،
◊تویى که تو از من می سازى آرزوهایت و یا کمبودهایت هستند.
◊لیاقت انسان‌ها کیفیت زندگى را تعیین می‌کند نه آرزوهایشان
◊و من متعهد نیستم که چیزى باشم که تو می‌خواهى

◊و تو هم می‌توانى انتخاب کنى که من را می‌خواهى یا نه
◊ولى نمی‌توانى انتخاب کنى که از من چه می‌خواهى.
◊می‌توانى دوستم داشته باشى همین گونه که هستم، و من هم.
◊می‌توانى از من متنفر باشى بى‌هیچ دلیلى و من هم ،
◊چرا که ما هر دو انسانیم.

◊این جهان مملو از انسان‌هاست ،
◊پس این جهان می‌تواند هر لحظه مالک احساسى جدید باشد.
◊تو نمی‌توانى برایم به قضاوت بنشینى و حکمی صادر کنی و من هم،
◊قضاوت و صدور حکم بر عهده نیروى ماورایى خداوندگار است.
◊دوستانم مرا همین گونه پیدا می کنند و می‌ستایند،
◊حسودان از من متنفرند ولى باز می‌ستایند،

◊دشمنانم کمر به نابودیم بسته‌اند و همچنان می‌ستایندم،
◊چرا که من اگر قابل ستایش نباشم نه دوستى خواهم داشت،
◊نه حسودى و نه دشمنى و نه حتی رقیبى،
◊من قابل ستایشم، و تو هم……