عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

شعر روی سرم بید دگر، خورشید دگر

شعر روی سرم بید دگر، خورشید دگر
– شهر تونی ، شهر تونی ،
می شنوی زنگ زمان : قطره چكید. از پی تو ، سایه دوید.
شهر تو در كوی فراترها ، دره دیگرها.

– آمده ام‌، آمده ام‌، می لغزد صخره سخت‌، می شنوم آواز
درخت‌.

– شهر تونی ، شهر تونی ،
خسته چرا بال عقاب؟ و زمین تشنه خواب؟
و چرا روییدن‌، روییدن‌، رمزی را بوییدن؟

شهر تو رنگش دیگر. خاكش ، سنگش دیگر.
– آمده ام ، آمده ام‌، بسته نه دروازه نه در، جن ها هر سو
بگذر.

و خدایان هر افسانه كه هست‌. و نه چشمی نگران‌،
و نه نامی ز پرست‌.

– شهر تونی ، شهر تونی ،
در كف ها كاسه زیبایی‌، بر لبها تلخی دانایی‌.
شهر تو در جای دگر ، ره می بر با پای دگر.

– آمده ام‌، آمده ام ، پنجره ها می شكفند.
كوچه فرو رفته به بی سویی‌، بی هایی‌، بی هویی‌.
– شهر تونی ، شهر تونی ،