شعر جالب نه تو می پایی‌

شعر جالب نه تو می پایی‌
این پیچك شوق ، آبش ده‌، سیرابش كن‌. آن كودك ترس‌،
قصه بخوان‌، خوابش كن‌.

این لاله هوش ، از ساقه بچین‌. پرپر شد، بشود. چشم خدا
تر شد ، بشود.

و خدا از تو نه بالاتر. نی ، تنهاتر ، تنهاتر.
بالاها، پستی ها یكسان بین‌. پیدا نه‌، پنهان بین‌.

بالی نیست‌، آیت پروازی هست‌. كس نیست ، رشته آوازی
هست‌.
پژواكی : رویایی پر زد رفت‌. شلپویی‌: رازی بود، در زد و
رفت‌.

اندیشه : كاهی بود، در آخور ما كردند. تنهایی‌: آبشخور ما
كردند.

این آب روان ، ما ساده تریم‌. این سایه‌، افتاده تریم‌.
نه تو می پایی‌، و نه من‌، دیده تر بگشا. مرگ آمد، در
بگشا.

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب