عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز
عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز
دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی
بلیط هواپیما
دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی
بلیط هواپیما

تعبیر خواب دیدن مرده در حالات مختلف

مجموعه : گوناگون
تعبیر خواب دیدن مرده در حالات مختلف

تعبیر خواب دیدن مرده در حالات مختلف

 

اگر شما نیز دنبالل دانستن تعبیر خواب دیدن مرده هستید با ما دراین مطلب از ایران ناز همراه باشید. ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که خواب مرده ای را دیده باشید

 

در خواب ممکن است مرده را ما در شرايط گوناگوني ببينيم گرسنه باشد يا چيزي به ما بدهد يا خوشحال باشد يا کاري کند و ….ممکن است مرده در شرايط مرگ مانند قبر و در کفن يا غسالخانه باشد

 

براي اينکه نيازي به مرجع ديگري نداشته باشيد تعبير خواب مرده را از چندين مرجع برايتان اورده ايم

 

امام صادق ع مي فرمايند

 

ديدن کفن مرده در خواب دليل بر مال يا ظاهر شدن مشکل يا فساد دين است.تعبير خواب زنده شدن مرده اي که معروف است دليل بر مال است.

 

اگر پادشاهي اين خواب را بيند، دليل که علم و حکمت آموزد و از شغلي که طمع بريده بود باز يابد.تعبير خواب اينکه با مرده جماع کند و نطفه از او بيرون نيايد اين است که او منفعت مي يابد.

 

تعبير خواب اينکه با زن مرده جماع کند اين است که حاجتش برآورده مي شود.تعبير خواب بوسيدن زن مرده هم اين است که به مرادش مي رسد و زن مي گيرد.

 

تعبير خواب ديدن مرده در خواب به روايت محمد بن سيرين

 

اگر مرده را ببيني و به او بگويي تو مرده اي و او بگويد من زنده ام دليل جاي خوب و احوال خوب مرده در آن دنياست.اگر لباس خود را به مرده بدهي تعبير خواب اين است که دليل بر غم و اندوه است .اگر مرده در خواب به شما قرآن يا کتاب فقه بدهد دليلي بر توفيق يافتن طاعت است

 

اگر مرده در خواب جامه بفروشد تعبير خواب گراني ان جامه است

 

اگر مرده را نالان در خواب ببينيد دليل بدکرداري مرده در دنياست و جاي او خوب نيست

 

اگر مرده در خواب سر درد داشته باشد دليل بر تکبر او در دنياست

 

اگر مرده در خواب چشم درد داشته باشد دليل بر غيبت او در دنياست.اگر مرده در خواب دندان درد داشته باشد دليل بر فحش هاي بسيار او به مردم در دنياست.اگر مرده در خواب پهلو درد داشته باشد دليل بر اين است که در دنيا با زنان بدکردار بوده است.گر مرده در خواب شکم درد داشته باشد دليل بر اين است که در دنيا مال حرام خورده است

 

اگر در خواب مرده را با لباسهاي زيبا و نيکو ببيند دليل بر اين است که با ايمان مرده است.اگر مرده را با لباسهاي سفيد در خواب ببيند دليل اين است که حال او خوب است.اگر مرده را با لباسهاي سياه در خواب ببيند دليل اين است که حال او خوب نيست.

 

اگر مرده را با لباسهاي زرد و کبود در خواب ببيند دليل معصيت است.اگر مرده را جامه پوشانيد، دليل که اجلش نزديک است.

 

تعبير خواب مرده از ديد منوچهر مطيعي

 

مرده در خواب ديدن دليل بر دوست و مهمان است.ديدن زنده اي که در خواب مرده است دليل بر نشاط و سرزندگي است.اگر مرده در خواب به شما چيزي بدهد خوب است و اگر چيزي بگيرد خوب نيست.اگر در خواب ببينيد کسي که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولي اگر مرده شما را دعوت کرد.

 

و نزد خود نشاند خوب نيست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.اگر لباسهايتان را در خواب به مرده بدهيد خوب نيست و دليل اين است.که سلامت يا آبرويتان در خطر است و برعکس گرفتن لباس از مرده در خواب خوب است

 

ديدن مرده در خواب به زعم يوسف نبي ع

 

اگر در خواب با مرده صحبت کنيد نيکو است.سلام کردن به مرده در خواب دليل بر شادي است.اگر مرده را در خواب در کنار خود بيند دليل بر عيش است.

 

تعبير خواب ديدن جسد و جنازه مرده در خواب دليل بر طول عمر است.خونين ديدن مرده در خواب يا دليل بر مال مرده است که درست بدست نيامده يا ظلمي که به او روا شده است.

 

ديدن مرده در خواب به تعبير حضرت دانيال نبي ع

 

اگر در خواب ببيند مرده به او چيزي دهد از متاع دنيا سودي به او مي رسد از جايي که انتظار ندارد.اگر مرده در خواب خوردني به او دهد تعبير خواب اين است که روزي حلال کسب مي کند.اگر در خواب ببيند که مرده است و همه براي او گريه مي کردند تا وقتي که او را شستند و با کفن در گور کردند اين همه، دليل بر فساد دين است.

 

اگر در ببيند او را در تابوت گذاشته اند و مردم از عقب و جلو تابوت در حرکتند دليل بر بزرگي اوست.خواب ديدن مرده از ديد ابراهيم کرماني اگر مرده در خواب زنده بود دليل بر اينست که حالش خوب است

 

اگر زنده را مرده ديد تعبير خواب به خلاف اين است .اگر در خواب پدر مرده خود را با جامه هاي نيکو ببيند تعبير خواب اين است که دولتش زياد مي شود اگر زن مرده خود را در خواب ببيند تعبير خواب اين است که درويش شود.

 

اگر پسر مرده خود را در خواب ديد، دليل که از غم برهد اگر زني را در خواب ببيند که پسر مرده او زنده شد، دليل که غايبش از سفر مي آيد اگر در خواب ديد که مرده را زنده کرد، تعبير خواب اين است که زنده را مسلمان کند.

 

 

مطالب مرتبط:

 

تعبیر خواب رابطه جنسی و ارضا شدن

 

دعای خواب دیدن پیامبر و ائمه یا اموات