عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز
عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز
دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی
بلیط هواپیما
دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی
بلیط هواپیما

تعبیر دیدن خواب بوسه گرفتن

مجموعه : گوناگون
تعبیر دیدن خواب بوسه گرفتن

تعبیر دیدن خواب بوسه گرفتن 

 

در این مطلب از ایران ناز تعبیر خواب بوسیدن و بوسیده شدن را از معبران شرقی معتبر و ائمه اطهار برای شما گرد آوری کرده ایم. با ما در ایران ناز با تعبیر خواب بوسیده شدن و بوسیدن همراه باشید .

 

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند کسیرا بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است.اگر آن کس مجهول بود، دلیل که ازجائیکه طمع ندارد، خیر و منفعت یابد. اگر بیند معروفیاو را بوسه داد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند.

 

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند مردی را به شهوت بوسه میداد، دلیل که از بهر مرده خیر کند، یا او رابه دعای خیر یاد آورد. اگر بیند مرده وی را بوسه میداد، دلیل که از مال یا از علم آن  مرده چیزیبه ویرسد. اگر بیند کسی وی را بوسه میداد، دلیل که طالب و خواستگار وی است. اگر به خلاف این بیند، دلیل که مراد و مقصود نیابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است. اول: خیر و منفعت. دوم: حاجت رائی. سوم: بر دشمن ظفر یافتن. چهارم: سخن خوش شنیدن.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برخیاز معبران نوشته اند بوسه خیانت است و سو نیت و بد دلی چه بوسه بدهیم و چه بگیریم. اگر ما دیگران را ببوسیم ما عامل خیانت خواهیم بود اگر دیگری ما را ببوسد نسبت به ما خیانت میشود. در بیداری و زندگی روزانه ما بوسه وسیله ابراز عشق و محبت است. وقتی کسیرا میبوسیم میخواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم. در خواب نیز از این حد فراتر نمیرویم. چنانچه در خواب ببینیم کسی را میبوسیم موردیپیش میآید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم و اگر آن که میبوسیم نا شناس باشد نفعی از ما به او میرسد . اگر یک دختر دم بخت ببیند که محرمی او را میبوسد محبوبیت میابد و اگر ببیند که نامحرمی او را میبوسد خواستگار خواهد یافت و شوهر میکند و چنانچه خودش کسی را ببوسد نشان آنست که از او به نیکی یاد میکنند. اگر ببینیم مرده ای ما را میبوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او دینیداریم چه اخلاقی و چه مالی و مادی و اگر ناشناس باشد سودیبه ما میرسد زیرا بوسه مرده خیر و برکت است.

 

 

مطالب مرتبط:

 

تعبیر خواب رابطه جنسی و ارضا شدن

 

بوسه نامزد مریم از لب او باعث مرگش شد + تصاویر

 

چهره این دختر زیبا بخاطر یک بوسه زشت شد +تصاویر

 

روش طبیعی برجسته کردن لبها بدون تزریق ژل