ده دلیل جالب آفرینش زن ها توسط خداوند (آخر خنده)

ده دلیل جالب آفرینش زن ها توسط خداوند (آخر خنده)

ده دلیل جالب آفرینش زن ها توسط خداوند (آخر خنده)

 

1- خدا نگران بود که آدم در باغ عدن گم بشه چون اهل پرسیدن آدرس نبود.

 

2- خدا میدونست یه روزی آدم نیاز داره یک کسی کنترل تلویزیون رو بهش بده.

 

ده دلیل جالب آفرینش زن ها توسط خداوند (آخر خنده)

 

3- خدا میدونست که آدم هیچ وقت خودش وقت دکتر نمیگیره!

 

4- خدا میدونست اگه برگ انجیر آدم تموم بشه، هیچ وقت خودش برای خودش یکی دیگه نمیخره. …

 

ده دلیل جالب آفرینش زن ها توسط خداوند (آخر خنده)

 

5- خدا میدونست كه آدم یادش میره آشغالا رو بیرون ببره

 

6- خدا می دونست ادم ،آدم بشو نیست

 

ده دلیل جالب آفرینش زن ها توسط خداوند (آخر خنده)

 

7- خدا میدونست كه مانند یك باغبون ، آدم برای پیدا كردن ابزارهاش نیاز به كمك داره

 

8- خدا میدونست كه آدم به كسی برای مقصر دونستش برای موضوع سیب یا هر چیز دیگری نیاز داره

 

ده دلیل جالب آفرینش زن ها توسط خداوند (آخر خنده)

 

9- همونطور كه درانجیل آمده است : برای یك مرد خوب نیست تنها بماند و به عنوان دلیل شمار ه یك

 

10- خدا به آدم نگاه كرد و گفت : من بهتر از این هم می تونم خلق كنم….

 

ده دلیل جالب آفرینش زن ها توسط خداوند (آخر خنده)

ده دلیل جالب آفرینش زن