وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

ده دلیل جالب آفرینش زن ها توسط خداوند (آخر خنده)

ده دلیل جالب آفرینش زن ها توسط خداوند (آخر خنده)

ده دلیل جالب آفرینش زن ها توسط خداوند (آخر خنده)

 

1- خدا نگران بود که آدم در باغ عدن گم بشه چون اهل پرسیدن آدرس نبود.

 

2- خدا میدونست یه روزی آدم نیاز داره یک کسی کنترل تلویزیون رو بهش بده.

 

ده دلیل جالب آفرینش زن ها توسط خداوند (آخر خنده)

 

3- خدا میدونست که آدم هیچ وقت خودش وقت دکتر نمیگیره!

 

4- خدا میدونست اگه برگ انجیر آدم تموم بشه، هیچ وقت خودش برای خودش یکی دیگه نمیخره. …

 

ده دلیل جالب آفرینش زن ها توسط خداوند (آخر خنده)

 

5- خدا میدونست كه آدم یادش میره آشغالا رو بیرون ببره

 

6- خدا می دونست ادم ،آدم بشو نیست

 

ده دلیل جالب آفرینش زن ها توسط خداوند (آخر خنده)

 

7- خدا میدونست كه مانند یك باغبون ، آدم برای پیدا كردن ابزارهاش نیاز به كمك داره

 

8- خدا میدونست كه آدم به كسی برای مقصر دونستش برای موضوع سیب یا هر چیز دیگری نیاز داره

 

ده دلیل جالب آفرینش زن ها توسط خداوند (آخر خنده)

 

9- همونطور كه درانجیل آمده است : برای یك مرد خوب نیست تنها بماند و به عنوان دلیل شمار ه یك

 

10- خدا به آدم نگاه كرد و گفت : من بهتر از این هم می تونم خلق كنم….

 

ده دلیل جالب آفرینش زن ها توسط خداوند (آخر خنده)

ده دلیل جالب آفرینش زن