وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

زیباترین عکس های پروفایل بهاری + متن های رمانتیک

زیباترین عکس های پروفایل بهاری + متن های رمانتیک

زیباترین عکس های پروفایل بهاری + متن های رمانتیک

 

 

زیباترین عکس های پروفایل بهاری + متن های رمانتیک

زیباترین عکس های پروفایل بهاری + متن های رمانتیک

***

 

زیباترین عکس های پروفایل بهاری + متن های رمانتیک

 

گوش کن ، فصل بهار آمده است

دلخوشی باز به بار آمده است

گوش کن ، فصل نگاه من و تو

با دلی شاد به کار آمده است

 

زیباترین عکس های پروفایل بهاری + متن های رمانتیک

زیباترین عکس های پروفایل بهاری + متن های رمانتیک

***

 

زیباترین عکس های پروفایل بهاری + متن های رمانتیک

 

فروردین را کوچه به کوچه

می‌ گردم به دنبالت

تا تو را از این بهار عاشقانه

عیدی بگیرم

 

زیباترین عکس های پروفایل بهاری + متن های رمانتیک

 

***

 

زیباترین عکس های پروفایل بهاری + متن های رمانتیک

 

برگهای سبز بید

عطر نرگس، رقص باد

نغمه شوق پرستوهای شاد

خلوت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک رسیده اینک بهار

خوش بحال روزگار

 

زیباترین عکس های پروفایل بهاری + متن های رمانتیک

 

***

 

زیباترین عکس های پروفایل بهاری + متن های رمانتیک

 

زاغ بیابان گزید خود بـه بیابان سزید

باد بـه گل بر بَزید گل بـه گل اندر غژید

یاسمن لعل پوش سوسن گوهر فروش

بر زنخ پیلگوش نقطه زد و بشکلید

دی بـه دریغ اندرون ماه بـه میغ اندرون

رنگ بـه تیغ اندرون شاخ زد و آرمید

یاغی بربست رود باربدی زد سرود

وز می‌ سوری سلام سوی بنفشه رسید

 

زیباترین عکس های پروفایل بهاری + متن های رمانتیک

زیباترین عکس های پروفایل بهاری + متن های رمانتیک

***

 

زیباترین عکس های پروفایل بهاری + متن های رمانتیک

می چسبد در این بهار

کنار این شکوفه ها

کنار باران های بی قرار و ناگهانی

یک فنجان چای بهار نارنج

 

زیباترین عکس های پروفایل بهاری + متن های رمانتیک

 

***

 

زیباترین عکس های پروفایل بهاری + متن های رمانتیک

 

نو بهار آمد و آورد گل و یاسمنا

باغ هم چون تبت و راغ بسان عدنا

آسمان خیمه زد از بیرم و دیبای کبود

میخ آن خیمه ستاک سمن و نسترنا

بوستان گویی بتخانه فرخار شده‌ست

مرغکان چون شمن و گلبنکان چون وثنا

بر کف پای شمن بوسه بداده وثنش

کی وثن بوسه دهد بر کف پای شمنا

کبک ناقوس ‌زن و شارک سنتورزنست

فاخته نای ‌زن و بط شده طنبورزنا

پرده راست زند نارو بر شاخ چنار

پرده باده زند قمری بر نارونا

کبک پوشیده بـه تن پیرهن خز کبود

کرده با قیر مسلسل دو بر پیرهنا

پوپوک پیکی، نامه زده اندر سر خویش

نامه گه باز کند، گه شکند بر شکنا

فاخته راست بکردار یکی لعبگرست

در فکنده بـه گلو حلقه مشکین رسنا

 

زیباترین عکس های پروفایل بهاری + متن های رمانتیک