اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

عکس هایی جالب از زیباترین دوچرخه های دستفروش

عکس هایی جالب از زیباترین دوچرخه های دستفروش

این دوچرخه های زیبا یکی از زیباترین دستفروشی های دنیا می باشد. «لوییز هیرینک» ساعت ها روی دو پل در هانوی انتظار کشیده تا فروشندگان از زیر آن عبور کنند و از زیبایی، تقارن و هنر فروشندگان خیابانی بدون اینکه آن ها بدانند عکاسی کند. تصور کنید هر روز 4 صبح از خواب بیدار شوید، دوچرخه را با سبزیجات و میوه تا جایی که امکان دارد

 

پر کنید و هرروز کیلومترها با یک دوچرخه سنگین بروید، بدون اینکه بدانید تا چه اندازه روز را زیبا می کنید. اغلب زنان مهاجر به شهر می آیند و سعی می کنند کمی پول به دست آورند. آن ها مجبورند خیلی سخت کار کنند و پول کمی به دست آورند و در شرایط نه چندان مطلوب کار کنند. لوییز این تصاویر زیبا را در کتابی منتشر کرده است.

 

عکس هایی جالب از زیباترین دوچرخه های دستفروش

عکس هایی جالب از زیباترین دوچرخه های دستفروش

عکس هایی جالب از زیباترین دوچرخه های دستفروش

عکس هایی جالب از زیباترین دوچرخه های دستفروش

عکس هایی جالب از زیباترین دوچرخه های دستفروش

عکس هایی جالب از زیباترین دوچرخه های دستفروش

عکس هایی جالب از زیباترین دوچرخه های دستفروش

عکس هایی جالب از زیباترین دوچرخه های دستفروش

عکس هایی جالب از زیباترین دوچرخه های دستفروش

عکس هایی جالب از زیباترین دوچرخه های دستفروش

عکس هایی جالب از زیباترین دوچرخه های دستفروش