وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

کاریکاتور اجتماعی با موضوع روز کارگر

کاریکاتور اجتماعی با موضوع روز کارگر

کاریکاتور اجتماعی با موضوع روز کارگر

 

تمام روزهای شکوفا از تلاش ، روز تو باد !

روز بهروزی من ، روز بهروزی تو ، روز بهروزی تمام دست های کار آمد جهان

دست هایی که روزها را در تلاشند برای آرامش شب ها

شب ها در تکاپویند برای آسایش روزها !

روز کارگر مبارک

 

کاریکاتور اجتماعی با موضوع روز کارگر

 

کاریکاتور درباره کارگر

 

کاریکاتور اجتماعی با موضوع روز کارگر

 

کاریکاتور روز جهانی کارگر

 

کاریکاتور اجتماعی با موضوع روز کارگر

 

طراحی برای روز جهانی کارگر

 

کاریکاتور اجتماعی با موضوع روز کارگر

 

کاریکاتور درباره روز کارگر

 

کاریکاتور اجتماعی با موضوع روز کارگر

 

کاریکاتور روزجهانی کارگر

 

کاریکاتور اجتماعی با موضوع روز کارگر

 

روز کارگر چه روزی است

 

کاریکاتور اجتماعی با موضوع روز کارگر

 

کاریکاتور درباره کارگر

 

کاریکاتور اجتماعی با موضوع روز کارگر

 

روز کارگر چه روزی است

 

کاریکاتور اجتماعی با موضوع روز کارگر

 

روز جهانی کارگر

 

کاریکاتور اجتماعی با موضوع روز کارگر

 

کاریکاتور روزجهانی کارگر

 

کاریکاتور اجتماعی با موضوع روز کارگر