وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

در این کشورها حقوق زنان برابر حقوق مردان است

در این کشورها حقوق زنان برابر حقوق مردان است

کشورهایی که در آنها حقوق زنان مساوی مردان است

 

در جهت برابری جنسیتی و برابری حقوق زنان و مردان، کشورهای متعددی به عنوان پیشگام ظاهر شدند.

 

در این کشورها حقوق زنان برابر حقوق مردان است

 

گروه مختلفی از این کشورها ازجمله بلژیک، کانادا، فرانسه، دانمارک، ایسلند، یونان، لتونی، ایرلند، لوکزامبورگ، پرتغال، اسپانیا و سوئد، آلمان و هلند هستند.

 

1. بلژیک – Belgium

 

بلژیک - Belgium

 

بلژیک به عنوان بهترین کشوری است که در زمینه برابری جنسیتی مشهور است.

 

این کشور قوانین و سیاست هایی را برای رفع تبعیض و برابری بین مردان و زنان وضع کرده است.

 

2. کانادا – Canada

 

کانادا - Canada ، در این کشورها حقوق زنان برابر حقوق مردان است

در این کشورها حقوق زنان و مردان برابر است

 

کانادا در حمایت از حقوق زنان پیشرو است.

 

این کشور که با قوانین و سیاست های ضد تبعیض می پردازد فعالانه در جهت رفع موانعی که برابری جنسیتی را مختل می کند تلاش می کند.

 

3. دانمارک – Denmark

 

دانمارک - Denmark

 

دانمارک برابری جنسیتی را در ساختار اجتماعی خود گنجانده است.

 

سیاست های این کشور بر تعادل بین کار و زندگی، مراقبت از کودکان و فرصت های برابر در محل کار متمرکز است.

 

4. فرانسه – France

 

فرانسه - France ، در این کشورها حقوق زنان برابر حقوق مردان است

کشورهایی که در آن حقوق زنان و مردان برابر است

 

فرانسه گام های مهمی در برابری جنسیتی هم در حوزه عمومی و هم در حوزه خصوصی برداشته است.

 

این کشور با قوانین مربوط به تبعیض در محل کار، اقداماتی بر تقویت نمایندگی زنان در نقش های رهبری و مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت، خط مقدم تلاش برای برابری زنان و مردان دارد.

 

5. یونان – Greece

 

یونان - Greece

 

یونان اقداماتی برای برخورداری زنان از حقوق برابر برداشته است و قوانینی در کشور در جهت رفع تبعیض در جنبه های مختلف زندگی و ایجاد محیطی که زنان بتوانند در جامعه مشارکت کنند وضع کرده است.

 

6. ایسلند – Iceland

 

ایسلند - Iceland ، در این کشورها حقوق زنان برابر حقوق مردان است

برابری حقوق زنان و مردان در این کشورها

ایسلند از دیرباز در برابری جنسیتی پیشرو بوده است.

 

این کشور با تبدیل شدن به اولین کشوری که برابری مردان و زنان را به طور قانونی اجرا کرد، تاریخ ساز شد.

 

7. ایرلند – Ireland

 

ایرلند - Ireland

 

این کشور اقداماتی را برای رفع شکاف دستمزد جنسیتی و افزایش نمایندگی زنان در نقش های تصمیم گیری اجرا کرده است.

 

8. لتونی – Latvia

 

لتونی - Latvia ، در این کشورها حقوق زنان برابر حقوق مردان است

حقوق برابر زنان و مردان

 

لتونی گام هایی برای حقوق برابر زنان و مردان به ویژه در حوزه اشتغال برداشته است.

 

این کشور بر اقدامات ضد تبعیض و فرصت های برابر برای زنان در بخش های مختلف تاکید دارد.

 

9. پرتغال – Portugal

 

پرتغال - Portugal

 

قوانین این کشور به تبعیض در محل کار می پردازد و تعادل بین کار و زندگی را ارتقا می بخشد.

 

پرتغال برای به چالش کشیدن کلیشه های جنسیتی اقدام کرده است.

 

10. اسپانیا – Spain

 

اسپانیا - Spain ، در این کشورها حقوق زنان برابر حقوق مردان است

 

اسپانیا پیشرفت قابل توجهی در برابری جنسیتی داشته است.

 

این کشور به کاهش شکاف دستمزد جنسیتی، تقویت تعادل بین کار و زندگی و مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت متمرکز است.