وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

طنزاستاتوس‌های فیس بوقی

طنزاستاتوس‌های فیس بوقی
یک

طرح آمارگیری خانوار:مامور آمارگیری: شما چند تا بچه دارین؟بابام: دو تامامور آمارگیری: ولی تو شناسنامه که نوشته سه تا!بابام: اونو میگی؟ دکورخونه‌ست. فقط وقت‌هایی که اینترنت قطع میشه میره بیرون یه دوری میزنه!

دو

اگر تو آمریکا هم قوانین نامگذاری شرکت‌ها مثل ایران بوداسم شرکت اپل می‌شد:
سیب‌پردازان سیستم‌گستر غرب!می دونید چیه؟

سه

از لذایذ جدیدی که کشفش کردم:برق بره یه چسب برداری بری تو کوچه؛ با چسب زنگ در خونه‌های مردم رو بچسبونیموقع اومدن برق یک عروسی در کوچه داشته باشید!

چهار


الان تو اخبار شنیدم که دود قلیون حاوی 8400 سم خطرناک برای بدنه خیلی ترسیدم..بیاین به هم قول بدیم