وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

نكته ای عجیب درباره خودكارهای چینی

بازار جهانی نوشت افزار در سالهای اخیر شاهد عرضه خودكارهای جادویی چینی است كه جوهر آنها براساس نوع و قیمت بین 10 دقیقه تا 4 روز پس از آنكه كاربر از آنها برای نوشتن استفاده می كند خود به خود پاك می شود.
 
با جستجوی عبارت auto vanishing ink pen (جوهر خودكار با قدرت پاك شدن خودكار) در گوگل می توان به نتایج متنوعی از این نوع محصولات دست یافت.
بیشتر این محصولات را شركتهای چینی تولید می كنند و قیمت آنها از 64/1 دلار تا حدود 80 دلار می رسد. بسیاری از این خودكارها با عنوان "خودكار با جوهر جادویی" عرضه می شوند.

 
جوهر این خودكارها براساس كیفیت جوهر، قیمت خودكار و كارخانه تولیدكننده بین 10 دقیقه تا 4 روز پس از نوشته شدن روی كاغذ به طور خود به خود پاك می شوند.
به گزارش مهر، نمونه های گرانتر و شكیل تر آنها 24 ساعت پس از نوشته شدن پاك می شوند. این خودكارها كاملا شبیه به خودكارهای عادی بوده و امكان تشخیص آنها با خودكارهای معمولی بسیار دشوار است. به همین منظور فروشندگان این محصولات به كسانی كه قصد امضای قرارداد و یا امضای چك را دارند توصیه می كنند كه مراقب استفاده از این محصول باشند.

فناوری جوهر این خودكارها برای تولید تجاری از سال 2005 به ثبت رسیده است. همچنین در حدود دو سال قبل شركت زیراكس خبر از ساخت چاپگری داد كه مجهز به فناوری این نوع جوهر است. متنهایی كه با این چاپگر چاپ می شوند پس از 24 ساعت به طور خودكار محو می شوند.

در حقیقت هدف از تولید این خودكارها و چاپگرها (علاوه بر جنبه سرگرمی) استفاده بهینه از كاغذ و حفط محیط زیست است. به طوری كه نتایج تحقیقات نشان می دهد كه 45 درصد از كاغذهایی كه در ادارات چاپ و یا نوشته می شوند تنها یك بار مورد استفاده قرار می گیرند و پس از استفاده دور انداخته می شوند.