اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

زندگی بدون خدا!

مجموعه : دینی و مذهبی

از بهار باید «الهام‏» گرفت و از پاییز، «عبرت‏»! جوانى، زیباترین گل بهارى است كه در بوستان عمر مى‏شكفد. كسى كه «نقد جوانى‏» را رایگان از كف بدهد ، كوله‏بارى از «حسرت‏» راتا دامنه قیامت‏بردوش خواهد كشید.

اگر چشم ، دریاى هوس شود ، قایق گناه در آن حركت مى‏كند. دریغ! اگر عمر، در خواب و غفلت‏بگذرد!

براى مقاومت در برابر سیل «تهاجم فرهنگى‏»، باید سد ایمان زد و ازمرز عقیده و عفاف، نگهبانى كرد.

« خود » باختگان در برابر فرهنگ بیگانه ، به راحتى « خدا » را هم مى‏بازند.

جوانان آگاه و با فرهنگ ، آرامش روح را در زندگى آمیخته به معنویت و خداجویى مى‏یابند و زندگى منهاى خدا را تكرار بى‏روح لحظه‏ها و هفته‏ها مى‏دانند. خواهران عفیف ، مظهر نجابت‏شیعه و وارث خون شهیدانند كه‏رسالت تعهد و تقوا بردوش دارند. «حجاب‏» را، نه زندانى كه در آن محبوس‏باشند ، بلكه قلعه و دژى مى‏شناسند كه از ورود غارتگران و مهاجمان‏جلوگیرى مى‏كند. سیراب از «كوثر عفاف‏»اند و آسوده در «سایه سار حجاب‏».

از جوان جامعه ما انتظار است‏سروى ریشه دوانده در اعماق تاریخ و فرهنگ ریشه‏دار «خویشتن‏» باشد ، نه هرزه گیاهى روییده در مزبله‏«بیگانگان‏».

آیا غرور « مسلمانى‏ » اجازه مى‏دهد « عروسك كوكى ‏» غرب باشیم؟…

از نخستین روز تكلیف، تا پایان عمر، انسان بار امانتى را بر دوش‏مى‏كشد كه هر لحظه امكان افتادن و شكستن آن هست.

به قول حافظ: «آسمان بار امانت نتوانست كشید…»

اینكه صاحب « عقل‏ » و « انتخاب ‏» هستیم ، از یك سو مایه مباهات‏است، از سوى دیگر تكلیف را سنگین و وظیفه را حساس مى‏سازد.

انتخابگرى انسان، تعیین كننده « سرانجام ‏» و « سرنوشت ‏» اوست و این عقل و خرد است كه در راه « بهترین ‏»، او را یارى و راهنمایى مى‏كند. تاچه اندازه به این « راه‏ » نمایى اهمیت دهیم، یا نسبت‏به آن كم توجه باشیم ‏و بى‏اعتنا.

ما، یك عمر، بار حساس و شكستنى شیشه بردوش مى‏كشیم. تنها بردوش گرفتن این بار، افتخارآمیز نیست; بلكه اگر سالم و بى حادثه آن را به ‏«مقصد» رساندیم و این «شیشه امانت‏» نشكست، آنگاه پیروزیم وشایسته تبریك و تقدیر.

لحظه لحظه عمر ما، همراه با همین «انتخاب‏»هاست.

 

این، همان بر دوش گرفتن و حمل و تحمل بار شیشه است و هروسوسه شیطان، هر خواسته « نفس اماره‏ »، هر پاسخ مثبت‏به « هوس ‏»، مى‏تواند سنگى باشد كه این بار شیشه را پیش از رسیدن به مقصد،بشكند.

به تعبیر قرآن، ظلوم و جهول بودن انسان، موجب شد این بار امانت رابه دوش بكشد، بارى كه آسمان‏ها و كوه‏ها و زمین از پذیرش مسؤولیت آن‏ابا كردند و بیمناك شدند و انسان آن را پذیرفت. (1)

غیر از امانت الهى، امانت مردمى و مسؤولیت اجتماعى نیز همین‏حالت را دارد. كسى كه به مقام و مسؤولیتى برگزیده یا منصوب مى‏شود، اگرتا پایان توانست‏به وظایف عمل خویش كند و بار را سالم به مقصد برساند،جاى «تبریك‏» است.

از تبریك اول كار چه سود، اگر سالم به پایان نرسد؟

جوان عزیز : «اراده‏»، موهبت‏خدایى است كه در «اختیار» توست. به اندازه «بدبودن‏»، قدرت و استعداد «خوب شدن‏» دارى، بلكه بیشتر. پس چرا بدى راانتخاب كنى؟ بیشتر از سستى، مى‏توانى جدى و مصمم باشى، پس چرا بى‏حالى؟

به همان اندازه كه گنج ، رنج مى‏طلبد ، «انسان شدن‏» هم تمرین وتلاش مى‏طلبد. راه باطن هم نیازمند نور و روشنایى است.

براى « پرورش روح ‏»، ممارست و تمرین لازم است. براى « رسیدن‏ »،باید فاصله‏ها را كم كرد، فاصله خواستن تا هدف را، فاصله خودخواهى تاخداجویى را، فاصله « ایمان ‏» تا « عمل ‏» را، گفتار تا كردار را.

براى رویش و شكوفایى، «ریشه‏» لازم است و آبیارى و تغذیه و نور وحرارت، ریشه در حكمت و معنویت، آبیارى عقیده و باور، تغذیه فكر و روح،نور بصیرت و بینش، حرارت عشق و شوق.

نفسانیات، نهر عفن و رودخانه لجن بارى است كه باید پلى از «عفاف‏»و «تقوا» بر روى آن زد و گذشت، تا به ساحل «فلاح‏» رسید.

بهشت، آن سوى رود خروشان گناه است. كسى به «بهشت‏» مى‏رسد كه از «جهنم‏» بگذرد!

گذشتن از جهنم، یعنى گذر از دروغ، حسد، ریا، تكبر، نفاق، ظلم، غفلت‏و… شهوت!

نگذاریم «گل جوانى‏»، در برابر «طوفان‏هاى شیطانى‏» پرپر شود. بهار عمرمان را با پاییز حسرت و ندامت، بى‏رنگ و افسرده نسازیم.