کدام شماره ها رند محسوب می شوند؟

کدام شماره ها رند محسوب می شوند؟
کدام شماره ها رند به محسوب می شوند؟
 
 
1. رند حروفی:  شماره هایی که بر اساس حروف انگلیسی که روی دکمه های شماره گیر گوشی های  تلفن وجود دارد با یک نام، نام خانوادگی، یا هر کلمه معنی دار دیگر مطابقت داشته باشد. مثال  0912-Mohammad = 0912-6642623
 
2. رند آینه ای یا متقارن : به شماره هایی گفته می شه که اعدادی به صورت قرینه داشته باشند، مثل : 1441***0912 و یا 241*0912142
 
3. رند پله ای : شماره هایی که اگر 4 رقم آن را 2 تا 2 تا جداکنیم، دهگان یا یکان آنها برابر باشد. مثل : ***09125758 یا 7879***0912
 
4. رند ترازویی : شماره هایی که از رقم وسط به دو طرف قرنه هستند مثل : 347*0912347
 
5. رند ترتیبی : به شماره هایی گفته می شود، که شامل اعداد پشت سر هم باشند ( حداقل 3 عدد ) مثال : 12345**0912 یا ****0912789
 
6. رند جفت جفت : شماره هایی که در آن اعداد به صورت جفت جفت تکرار شده. مثال : ***09126868 یا 3131***0912 یا *0912353535
 
7. رند تکراری : شماره هایی که اعداد تشکیل دهنده ی آنها، تکراری و پشت سر هم باشند. این شماره ها به میزان تعداد تکرار، ارزش بیشتری دارند. مثال : ***09124444 یا 888****0912
 
8. رند ده دهی : به شماره هایی گفته می شود که اعداد تشکیل دهنده ی آن به صورت مضارب ده باشند( حدلقل 2 تا) مثال: ***09122030 ویا 7070***0912
 
9. رند هزاری و ده هزاری : شماره هایی که شامل اعداد یا عددی که مضرب 100 یا هزار است باشند. مثال : ***09122008 و یا 4000***0912
 
10. رند میلیونی : شماره هایی که بتوان به صورت یک عدد میلیونی واحد خواند. مثال : 09127000006
 
11. رند های متفرقه : شماره های دیگری هم به عنوان شماره های رند، مورد خرید و فروش قرار می گیرند، که شامل گروه های رند بالا نیستند. برای مثال شماره هایی که با یک تاریخ تولد آغاز می شود، و یا شماره هایی که با پیش شماره ی همان شمار آغاز می شود. مثال : 0912912 یا 09121362