وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

شعر من گنهكارم…اری تو بگو

شعر من گنهكارم…اری تو بگو
آری…
جرم من هم عاشقی ست!
آری اما…!!!
آنكه آدم هست و عاشق نیست، كیست؟
زندگی بی عشق٬
اگر باشد!
همان جان كندن است…
دم به دم جان كندن ای دل٬
كار دشواریست، نیست؟

قیصر امین پور و شعر بی گناهیش