شعر اما من برایت چای می ریزم

شعر اما من برایت چای می ریزم
دیروز هم

نبودی که برایت بلیط سینما گرفتم

دوست داری بخند

دوست داری گریه کن

و یا دوست داری

مثل آینه مبهوت باش

مبهوت من و دنیای کوچکم

دیگر چه فرق می کند

باشی یا نباشی

من با تو زندگی می کنم

از: رسول یونان و شعر زیبایش

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب