عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

این سبزی خاصیت ضد درد دارد!

این سبزی خاصیت ضد درد دارد!
نتایج تحقیقات اخیر نشان می دهد گیاه کرفس به دلیل وجود روغن های فرار، رزین ها و فلاونوییدها خاصیت ضد التهابی و ضد درد دارد.

این پژوهش با هدف بررسی اثر ضد التهابی و ضد دردی عصاره هیدروالکلی میوه کرفس توسط سیما نصری، استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور تهران و جمعی از همکارانش انجام شده است.

در این مطالعه تجربی از 84 سر موش نر استفاده شد. در تست التهاب، حیوانات به یک گروه شاهد، یک گروه کنترل مثبت (دریافت کننده دگزامتازون ) و پنج گروه دریافت کننده عصاره هیدرو الکلی میوه کرفس تقسیم و جهت ایجاد التهاب از گزیلن استفاده شد.

یافته های حاکی از این بررسی نشان می دهد عصاره هیدروالکلی میوه کرفس باعث کاهش معنی دار التهاب در دوزهای 300 شد و باعث کاهش درد در هر دو فاز اول و دوم شد. بیشترین اثر ضد دردی در فاز اول و فاز دوم تست فرمالین مربوط به دوز 300 بود.
 نتایج این تحقیق مشخص کرد که عصاره میوه کرفس دارای اثرات ضد التهابی و ضد دردی بود که به نظر می‌رسد مربوط به روغن های فرار، رزین ها و فلاونوییدها باشد.