اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

نامهای اساطیر (خدایان) یونان و روم باستان

نامهای اساطیر (خدایان) یونان و روم باستان
اساطیر (خدایان) یونان و روم باستان
آپولون ……………………. خدای موسیقی و پیشگویی و نباتات
آتنا ……………………………………. رب النوع عقل و هنر
آرتمیس ………………………………….. الهه زمین و شكار
آفرودیت ………………………………. الهه عشق و زیبایی
آنو…………………………………………… خدای آسمان
انیل ………………………………………… خدای زمین
اوشنوس …………………………….. خدای اقیانوس ها
ایشتار ………………………… خدای عشق و باروری
سیس ……………………………………… الهه دریا
دثا ………………………………………. الهه سیل
دمتر ………………………………… الهه زراعت
زئوس …………………………….. خدای خدایان
شاماس …………………………… خدای خورشید
ماكوس ……………………………….. الهه شراب
مریخ(مارس) ………………………….. خدای جنگ
ناناز ……………………………………….. خدا ماه
نپتون ………………………………….. خدای دریاها
ولكان ……………………………………… خدای آتش
ومته ………………………………….. الهه خیر و نیكی
هركول ……………………………………… الهه شجاعت
هرمس ……………………………………….. خدای تجارت
هستا ……………………………………………….. الهه آتش
هفائیس توس …………………………………….. خدای صنعت
یرس …………………………………………………. الهه گناه