وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

چهارچرخ جدید و سواری خانوادگی در اصفهان (عکس)

چهارچرخ جدید و سواری خانوادگی در اصفهان (عکس)

هم رکاب وسیله نقلیه چهار چرخ با ظرفیت چهار نفر است که سرنشینان آن با رکاب زدن انرژی خود را بوسیله زنجیرچرخ به محورهای این وسیله نقیله منتقل و باعث حرکت آن می شوند. ۴۰ شهروند اصفهانی با ۱۰ دستگاه همرکاب حرکت خود را از هیات دوچرخه سواری این شهر آغاز و همرکاب ها را برای استفاده مردم و مسافران نوروزی به پارک ساحلی ناژوان که در کنار زاینده رود قرار دارد، منتقل کردند.

 

چهارچرخ جدید و سواری خانوادگی در اصفهان (عکس)

 

چهارچرخ جدید و سواری خانوادگی در اصفهان (عکس)

 

چهارچرخ جدید و سواری خانوادگی در اصفهان (عکس)

 

چهارچرخ جدید و سواری خانوادگی در اصفهان (عکس)

 

چهارچرخ جدید و سواری خانوادگی در اصفهان (عکس)

 

چهارچرخ جدید و سواری خانوادگی در اصفهان (عکس)

 

روانشناسی آنلاین ، خدمات مشاوره

روانشناسی آنلاین ، خدمات مشاوره