اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

بیا و گره ی بغضم را بگشا

بیا و گره ی بغضم را بگشا
گره تك تك بغض هایمان را باز میكنی
و دل شكسته مان را بند میزنی …

سنگینی ها را برمیداری
و جایش سبکی میگذاری و راحتی …

بیشتر از تلاشمان خوشبختی میدهی
و بیشتر از حجم لب هایمان، لبخند …

فرا میگیرد و این خوب است