اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

چگونگی رفتار با زنان زیبا

 

رفتار با زنان زیبا، آنها را با الماس و مروارید بمباران نکنید!

 


پرسش و پاسخ این هفته به معاشقه با زنان زیبا، خریدن بـیـش از حـد هدایا برای همسرتان، و این کـه چـرا مـادران نصایح عاشقانه نامناسب ارائه میدهند اختصاص دارد.

آیا نکاتی برای مردانی که با مـدل ها و زنـان بسـیار جذاب دیگر ارتباط برقرار میکنند وجود دارد؟
زنان زیبا. یک خواسته دلپذیر برای بسیاری از مردان.

و اغلب مردان زمانی کـه بـا زنی که دارای خصوصیات یک "مدل" است روبرو میشوند چه کاری انجام میدهند؟

آنها دستپاچه و عصبی شده، احمقانه رفتار کرده و چیزیهای می گـوینـد که دقیقا شبیه گفته های 47 مرد دیگری است که در آن روز با او صحبت کرده اند.

اینگونه تصورش کنید:

زیبایی او (و اگر مدل باشد، شهرتش) اسلحه اوست.

این همان جایی است که قدرت او از آنجا نشات میگیرد.

وقتی با چنین زنی روبرو شده و زیبایی او را تصدیق میکنید، گویی میـگویـید "مـی دانم که تو قدرتمندی، و مـن یـکی از کسـانـی هستـــم که تحت تاثیر قدرت تو قرار گرفته." از طرف دیگر وقتی "زیبایی ظاهری" او را بطور کامل نـادیـده گـرفـتـه و در عـوض با سـخنی طعنه آمیز به وی میگویید، "من آدمی قدرتمند هستم، و زیبایی جادویـی تو بر من اثری ندارد،" به یک تاثیر فوری دست خواهید یافت:

از بین 1000 نفری که او با آنها برخورد کرده، 999 نفرشان یک طرف، شما هم یک طرف.

و اگر دلربا و بامزه نیز باشید، دیگر مشکلی باقی نخواهد ماند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیـا بـرای یـک مـرد صحـیـح اسـت وقتی با همسرش ازدواج کرد شروع به خریدن هدایا، گل و انجام کـارهـای غـافـلـگـیـر کـننده نماید؟
خوب، همانطور که مجبورم هر وقت به سؤالی در مورد "رابطه" پـاسخ می دهـم اشـاره کنم، من معمولا این کار را انجام نمی دهم.

اما شما می توانید ماهی یکبار را استثنا قائل شوید.

بیـامـوزید که آیا هدایا و سورپریزها قابل قبول هسـتـنـد، و چـرا نـبـایـد نـصـایح مادرتان را نسبت به همسرتان جدی بگیرید…

 دلیـلی که من سـؤال شما را دوست دارم ایـن اسـت کـه آن موضوع مهمتری را تـداعـی میکند… و آن مسئله این است که انجام کارهایی که من همیشه از آقایان خــواسته ام از صورت دادن بــیش از حد آنها برای همسرشان در مراحل آغازین ازدواج خودداری کـنند (مانند بیرون بردن آنها، خریدن هـــدایا، گل دادن به آنها و امثال این) چـه زمانی مناسب خواهد بود و آیا کلا صحیح است؟

همانگونه که از آن مشخص است، اغـلب مردانی که من می شناسم، می خواهند یک انسان سخاوتمند واقعی باشند.

به عبارت دیگر، من عمیقا تصور می کنم، اغلب ما مردان میـخواهیم واقعا با همسرمان خیلی خوب رفتار کنیم.

ما میـخواهیم برای همسرمان کارهایی دلپسند و اندیشمندانه انجام داده و در عوض از او نیز بخواهیم برایمان کارهایی دلپسند و اندیشمندانه انجام دهد.

خدا کند؟

مشکل زمانی پدید می آید که ما دل را بـه دریـا زده و شـروع بـه اسـتفاده بیش از حد از هدایا و الطاف نـموده، و با زنی که بـه تـمـلـک او درآمـده ایـم ارتباط را آغاز میکنیم.

اگر تصمیم دارید برای زنی که برایـش اهـمیت قائلید، کارهای شگفت انگیز انجام دهید، مطمئن شوید که آن کارها اثر و نتیجه ای در بر داشته باشند. و اطـمــینان حاصل نمایید که قابل پیش بینی نباشند.

اگر می خـواهـیـد بـه هـمسرتان هدیده ای بدهید که پول آن زیاد نباشد، برای وی غذای علاقه اش را پــخته، او را ماساژ داده، و با آوردن آبمیوه در بسترش به کار پایان دهید، و یا از این قبیل.

زنان کارهایی را می خـواهند که با خوش فکری انجـام گیـرنـد. نه اینکه از جواهرات لذت نـمی برند… اما اگر کاری انجام دهید که معنایش ایـن بـاشد، "مـن داشـتـم بـه تـو فـکـر میکردم، و می خواسم که تجربه ای شیرین داشته باشی،" نتـیـجـه و اثـرش از هـدایای گران قیمتی که با بی توجـهـی و بـی عـلاقگی انـتـخاب شـده اند، بسیار بیشتر خواهد بود.

اما همان طور که اشاره کردم، در خریداری هـدایا و انـجـام الـطـاف افراط نـکنید؛ هیچ گاه قابل پیش گویی نباشید.

و البته از لحاظ شوخی، این می تـواند یـک آزمـون عـالی بـرای دریـافتن جـنـبه یک زن در هنگامی باشد که مورد توجه فوق العاده قرار می گـیـرد.  اگـر بعد از اینکه شما هدیه ای اندیشمندانه را به او اهدا کردید، مرتـبا بصورتی سرسختانه و نـیازمـنــدانه برای تکرار آن رفتار نمود، آنگاه ممکن است با زنی ناصواب طرف شده باشید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چرا مادران چنین نصیحتهای بدی میـکـنند؟ آیا آنها نمی خواهند پسرشان در برابر همسرش پیروز شود؟
گوش کنید:  مادر شما احتمالا نمی تواند بخاطر آورد آن چه کـه بـاعـث احـسـاس کـردن سطح جذابیت یک مرد می شود شبیـه چـیسـت، و حتی اگر بتواند آنرا بخاطر آورد، قادر نخواهد بود بشما توضیح دهد چگونه آنرا انجام دهید.

مادران تجربه دارند.

آنها می دانـنـد مـردانی که هوای نفسانی و تمایلات جـنسی را در یک زن برمی انگیزند معمولا اخبار بدی هستند، و دوست ندارند که شما اینگونه ظاهر شوید.

مادران عموما به فرزندانشان در مورد اینکه چگونه زنان را مجــذوب خود کنند نصیحتهای مخوفی ارائه میدهند.

میتوانم ادامه دهم، ولی تصور میکنم مطلب را متوجه شده اید.