وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

اس ام اس (ویژه ایام فاطمیه)

اس ام اس (ویژه ایام فاطمیه)
تا که پرسیدم ز منطق، عشق چیست /در جوابم اینچنین گفت و گریست /لیلی ومجنون همه افسانه اند / عشق تفسیری ز زهرا و علیست…
اس ام اس (ویژه ایام فاطمیه)
یاس باغ مصطفی بعد ازپدرخشکیده شد
از جفای ظالمان برگ وبر او چیده شد
آنقدر در ماتم بابا زجان ناله کشید
قوت هر روز وشب زهرا سرشک دیده شد

اس ام اس (ویژه ایام فاطمیه)
غم دوران من گردد یتیمی
 که هم پیمان من گردد یتیمی
من از قد کمانت حتم دارم
 بلای جان من گردد یتیمی

اس ام اس (ویژه ایام فاطمیه)
تو که رکن تمام کائناتی
چرا با اس ام اس (ویژه ایام فاطمیه)
جاهلان خیال بافتند
فرق شیعه را شکافتند
زخم شیعه را نمک زدند
قفل بر در فدک زدند
تاب دیدنت نداشتند
داغ بر دلت گذاشتند
تیر و قلب اس ام اس (ویژه ایام فاطمیه)
علی رفتم بقیع اما چه سود
هر چه گشتم فاطمه آنجا نبود
یا علی قبر پرستویت کجاست
 آن گل صد برگ خوشبویت کجاست
هر چه یاشد من نمک پرورده ام
دل به اس ام اس (ویژه ایام فاطمیه)
حضرت حیدر به نام فاطمه حساس بود ،
خلقت از روز ازل مدیون عطر یاس بود ،
ای كه ره بستی میان كوچه ها بر فاطمه ،
گردنت را می شكست آنجا اگر عباس بود
 
اس ام اس (ویژه ایام فاطمیه)
رخصت حضور نیابد، شب طلوع
مهتاب از ادب نتراود به روزنش
تا کعبه راز سنگ کرامت نیفکند
از اس ام اس (ویژه ایام فاطمیه)
در حریم فاطمیه مرغ دل پر می‌زند
ناله از مظلومی زهرای اطهر می‌زند

اس ام اس (ویژه ایام فاطمیه)
تا که پرسیدم ز منطق، عشق تفسیری ز زهرا و علیست

اس ام اس (ویژه ایام فاطمیه)
بریزم اشک غم، از دیده بر رخسار مادر جان
بنالم در عزایت بادل افکار مادر جان
به یاد آرم از آن ساعت که با پهلوی بشکسته
کشیدی ناله در بین در و دیوار مادر جان
از آن غصب فدک و ز بردن حیدر سوی مسجد
مرا دیگر نباشد طاقت گفتار مادر جان

 
اس ام اس (ویژه ایام فاطمیه)