اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

سقراط و جملات پند آموزش

سقراط و جملات پند آموزش
مرگ ترس ندارد، زیرا خوابی آرام است كه خیالات آشفته در آن وجود ندارد. سقراط

فردی كه در امری بزرگ جان می سپارد، مثل كسی است كه تازه زخم برداشته و در گرمی گیر و دار، جراحت خویشتن را احساس نمی كند. پس كسانی كه همت خود را وقف راه خیر می كنند از زحمت و آزار مرگ به دورند و شیرین ترین مرگها متعلق به كسانی است كه كارهای بزرگ از آنان سر زده و آرزوهای بزرگ آنان بر آورده شده است. سقراط

با عاقل مشورت كن، چون فكر او به دور از هوای نفسانی است و با نادان مشورت مكن، زیرا كه او تابع هوای نفس باشد. مشورت مكن با آن كه محاط زمان است، بلكه مشورت كن با آن كه محیط به زمان باشد.سقراط
 

جامعه زمانی حكمت و سعادت می یابد كه مطالعه، كار روزانه اش باشد.  سقراط
 

از مرگ نترسید، زیرا تلخی آن به دلیل ترس از آن است.سقراط

 

یك زندگی مطالعه نشده، ارزش زیستن ندارد.سقراط

 

زندگی كوتاه است و فانی، اما هنر طولانی و ماندگار. سقراط

 

با پدر و مادرت چنان رفتار كن كه از فرزندان خود توقع داری.سقراط
 

ممكن است مقداری زهر در كوزه ای ریخت و آن كوزه را شست و اثرات زهر را از بین برد، ولی چیزی را كه در ذهنتان جای دارد، خوب یا بد، بر شما فرمانروایی خواهد كرد و هرگز از آن رهایی نتوانید یافت.سقراط
 

خشم و دشمنی را به درگاه مردان با اراده راهی نیست. سقراط
 

اندیشیدن به سرانجام هر كار باعث رستگاری است. سقراط
 

داروی خشم، خاموشی است. سقراط

خدمت خود را بی آنكه برای پاداش باشد به مردم عرضه كنید و پاداش آن

را در رضایت خاطر خویش بیابید. سقراط
آری و چنین گفت سقراط