اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

بزرگ ترین نقطه عطف ایرانیان

بزرگ ترین نقطه عطف ایرانیان
وقتی سخن از عید نوروز، سال نو، بهار و فصل تازه به میان می آید من به اعتبار دغدغه یی كه دارم، از میان متفكران و فلاسفه به یاد فیلسوف پیشاسقراطی هراكلیتوس می افتم كه اصل هستی و زندگی را در تحول، دگرگونی و نو شدن جست وجو می كرد و بر خلاف پارمیندس هستی را متوازن با دگرسانی می اندیشید و وجود را بر پایه حركت تبیین می كرد. آنچه از او باقی مانده به ما می گوید كه آدمی تنها یك بار می تواند گام در رودخانه نهد و هر چیزی كه در این جهان است همواره دستخوش دگرگونی است.

دستاورد هراكلیتوس برای فهم تحولی كه تحت عنوان نوروز از دیرباز در فرهنگ ما تداوم یافته آموزنده است. آنچه گذشته، گذشته است و تنها می توان از آن عبرت گرفت و درس آموخت. من مبنای فلسفه را در همین نگاه دگرگونی هراكلیتوس می بینم. این نگاه می تواند سرلوحه همه اهداف و تجربیات ما باشد. باید از سكون و ایستایی چشم پوشید و رهرو حقیقت بود و كل زندگی را در همین دگرگونی ها باز شناخت.

اگر فلسفه تنها یك پیام برای بشر داشته باشد، آن است كه زندگی مسیری است پر تكاپو، بالنده و پویا. با تكیه بر چنین رهیافتی باید همواره امید را سرلوحه همه آیات خود قرار دهیم. باید از خمودی سستی دور شویم و زندگی را نوید دهنده شكوفایی های پیش رو قلمداد كنیم. هستی پویا در تلخكامی ها متولد نمی شود، در سستی و رخوت پویایی نیست.

نوروز برای ما ایرانی ها بزرگ ترین نقطه عطفی است كه هر سال برای ورود به عرصه یی تازه ما را مهیا می كند و نمود و نماد آینده یی است روشن، پر تحول و نوید بخش. باید كهنه ها را رها كرد و ذهن مان را نیز. درس نوروز برای همه ما دربردارنده حركت به سوی آینده یی پر ثمر است. نوروز به ما می گوید گذشته را پشت سر گذاشته ایم و باید خودمان را مهیای جهش به سوی آینده كنیم. گذشته صرفا گنجینه تجربه های ما است و باید از آن بگذریم.

لغت نوروز همه چیز را درباره تغییر می گوید. داستان نوروز نسبت ما را با گذشته و آینده هموار می سازد و تاریخ را به اكنون و آینده پیوند می دهد و آینده و فضایی نوید بخش را پیش روی ما قرار می دهد. فلسفه به عنوان روشنگر معنای زندگی در پرتو نوروز می تواند درس آموز بزرگی برای زندگی همه ما باشد. زندگی ای كه دایم در تحول و نو شدن است جالب است.