عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

شعر زیبای درها به طنین های تو وا كردم‌

شعر زیبای درها به طنین های تو وا كردم‌
بر لب مردابی ، پاره لبخند تو بر روی لجن دیدم‌، رفتم
به نماز.

در بن خاری ، یاد تو پنهان بود، برچیدم‌، پاشیدم
به جهان‌.

بر سیم درختان زدم آهنگ ز خود روییدن‌، و به خود
گستردن‌.

و شیاریدم شب یكدست نیایش‌، افشاندم دانه راز.
و شكستم آویز فریب‌.

و دویدم تا هیچ . و دویدم تا چهره مرگ ، تا هسته
هوش‌.

و فتادم بر صخره درد. از شبنم دیدار تو تر شد انگشتم‌،
لرزیدم‌.

وزشی می رفت از دامنه ای ، گامی همره او رفتم‌.
ته تاریكی ، تكه خورشیدی دیدم‌، خوردم‌، و ز خود رفتم‌،
و رها بودم‌.