اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

معمای جالب و متفاوت ریاضی

مجموعه : گوناگون
معمای جالب و متفاوت ریاضی

حل معمای جالب و متفاوت ریاضی با جواب

 

در یک جنگ ۱۰۰ سرباز شرکت کردند و جراحاتی برداشتند. آمار جراحات به شرح زیراست:

 

۷۰  نفر دست راستشان را از دست دادند

  ۷۵ نفر دست چپشان را از دست دادند

۸۰ نفر پای راست

۸۵ نفر پای چپ از دست دادند.

 

حداقل تعداد افرادی که هر ۴ عضوشان را از دست دادن چندتاست؟

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

جواب : ۱۰  نفر

مجموع عضو های از بین رفته ۳۱۰ عضو که در بهترین حالت ۹۰ نفر سه عضوی و ۱۰ نفر ۴ عضوی می شود

اگر x تعداد ۴ عضوی و y تعداد ۳ عضوی در نظر بگیریم :

۴x + 3y=310

x+y=100

با حل دستگاه داریم :

y=90

x=10